Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół nr XV/12
A A A

Protokoły z sesji: Protokół nr XV/12

Protokół nr XV/12
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 19 czerwca 2012r.

Rozpoczęcie obrad – godz. 9.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Waldemar Kajka, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15. radnych wg załączonej listy obecności.
W Sesji uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Radny Powiatu Płockiego p. Wiesław Woźniak
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 10 osób.
 
                    Proponowany porządek obrad:
 
  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 
  6. Interpelacje i zapytania Radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r.
      b) udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu na 2011r.
      c) zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2012r.
     d) wyrażenia   zgody  na sprzedaż  zabudowanej   nieruchomości  gminnej   w  Nadułkach            
      e) określenia  szczegółowych  warunków  umarzania  w  całości  lub  w  części,  łącznie  z  odsetkami,  odraczania  terminów  płatności,  rozkładania  na  raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
  9. Sprawy różne, w tym  wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka.

Punkt 2.
Do proponowanego porządku obrad zgłoszono następujące poprawki:
Przewodniczący Rady Gminy wnioskował o wykreślenie z proponowanego porządku obrad punktu 7e. Po przeprowadzeniu analizy przepisów prawa okazało się, że projekt uchwały dotyczy jedynie powiatów oraz miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) przyjęła porządek XV – ej Sesji w proponowanej na wstępie wersji, z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 3.
Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy  został przyjęty jednogłośnie ( 15 za ), w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk informował o swojej międzysesyjnej działalności:
23.05 – uczestniczył w szkoleniu dla Wójtów z zakresu obrony cywilnej
24.05 – uczestniczył w zebraniu z rolnikami w sprawie OSN – ów w Gminie Bulkowo
25.05 – uczestniczył w Dniu Samorządu Terytorialnego
26.05 – uczestniczył w spotkaniu w Galerii we Młynie
28.05– uczestniczył w podsumowaniu i szkoleniu Zespołu Interdyscyplinarnego, o godz. 16.00  spotkał się z mieszkańcami lokali socjalnych w Worowicach
31.05 – uczestniczył w Dniu Dziecka w filii SP we Włókach
09.06 – uczestniczył   w  zawodach   sportowo – pożarniczych  w  Worowicach.  Podziękował  wszystkim   za   uczestnictwo   i   wszystkim  zaangażowanym za pomoc. Za  b. dobrą organizację   imprezy  podziękował   Zarządowi   OSP,   Komendantowi    Gminnemu    OSP    p.   B.  Matczakowi,    p.  M.  Józwiakowi,   p.  K. Szymczakowi  i Gospodarce  Komunalnej
13.06 – uczestniczył w  spotkaniu Zarządu LGD i Wójtów
14.06 – uczestniczył w posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy
Wójt Gminy informował o dochodzących do niego sygnałach, iż poprzednia kierownik   GOPS – u uzyskała odszkodowanie od Gminy z tytułu rozwiązania umowy o pracę. Te informacje są nieprawdziwe. Sąd w 100% oddalił powództwo. Koszty procesu pokrywa Skarb Państwa. Gmina nie poniosła żadnych kosztów.
Wójt Gminy serdecznie zapraszał wszystkich mieszkańców gminy na II  Dzień Bulkowa, który odbędzie się 23.06.br. Następnie informował zebranych o wydanych zarządzaniach w okresie międzysesyjnym.

Punkt 5.
Przewodniczący Rady Gminy oraz Przewodniczący Komisji Rady Gminy zapoznali zebranych  z  protokołami  z posiedzeń Komisji,  jakie odbyły się  w okresie międzysesyjnym.
Radny Matczak pytał, czy byt p. dyrektora SP w Nadułkach po likwidacji szkoły jest zabezpieczony i czy to prawda, że p. dyrektor nabył już prawa emerytalne. Pytał także,   co  z  mieszkaniem  w  budynku  SP  w  Nadułkach, które zajmował p. dyrektor?
Przewodniczący Rady Gminy informował, że wg jego wiedzy p. dyrektor nabył prawa emerytalne.
Wójt Gminy informował, że umowa na wynajem mieszkania w Nadułkach pomiędzy p. dyrektorem a Gminą nie obwiązuje już od sierpnia ub.r.
Wójt Gminy informował również, że po pomiarach geodezyjnych okazało się, że Gmina jest właścicielem działki pomiędzy Krzykosami a Nowym Podleckiem będą czynione starania, aby rów odwadniający był usytuowany na tej działce.

Punkt 6.
Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.
Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kajka zapoznał radnych z wnioskiem Komisji Rewizyjnej z dnia 30.05.br. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2011r. oraz z uchwałami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku z dnia 25.04.br. w sprawie wydania opinii o
przedłożonych przez Wójta Gminy Bulkowo sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2011r. i z dnia  05.06.br. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną
Rady Gminy Bulkowo wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Obie opinie są pozytywne.
a)
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie ( 15 za )  podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego za 2011r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
b)
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie  udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu na 2011r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
c)
Pani Skarbnik wnioskowała o uwzględnienie w projekcie uchwały dot. zmiany uchwały budżetowej na 2012r. dotacji celowej w kwocie 23.000 zł, jaka wpłynęła na konto Urzędu Gminy na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
W/w środki wpłynęły już po przekazaniu radnym materiałów na Sesję.
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2012r. wraz z poprawką proponowaną przez p. Skarbnik. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
d)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej w Nadułkach. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

                 Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka zarządził 10. minutową przerwę w obradach. Po przerwie powrócono do realizacji przyjętego porządku Sesji.

Punkt 8.
Z powodu braku interpelacji i zapytań odpowiedzi nie udzielano.

Punkt 9.
Radny  Józwiak  powiedział, że należy zdementować krążące pogłoski, że z powodu jedności w Radzie Gminy brak jest ożywienia. Wszystkie projekty uchwał dyskutowane są i to szeroko na posiedzeniach komisji i tak przygotowani radni idą na Sesje. Podczas obrad Rady Gminy  przedstawiane są  protokoły z posiedzeń komisji, które są wyczerpujące.
Przewodniczący Rady Gminy potwierdził, że podczas posiedzeń komisji poruszane są wszystkie problemy Gminy. Podziękował radnym za pełne zaangażowanie  w pracę na rzecz Gminy.
Radny Matczak pytał, która uchwała Rady Gminy jest zła dla Gminy – może zakup koparki, ciągnika czy równiarki, dzięki czemu Gmina ma wymierne korzyści finansowe?
Radny Matczak interesował się możliwością funkcjonowania biblioteki w Bulkowie w soboty, jak również stworzeniem w bibliotece w godzinach popołudniowych świetlicy dla dzieci. Pytał także o wypoczynek letni dla dzieci.
Wójt Gminy informował, że dyrektorom szkół przekazano już informacje nt. dofinansowania półkolonii dla dzieci przez Izbę Rolniczą. Sprawę świetlicy w bibliotece  proponował przedyskutować na posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych. O funkcjonowaniu  biblioteki w soboty porozmawia z p. dyrektor placówki.

Radny Bogdan pytał o remont drogi Nowe Łubki  –  Sochocino-Praga i wycinkę drzew przy tej drodze, o żwirowanie drogi Sochocino-Praga – Przedpełce i o zabezpieczenie obiektu dawnej szkoły w Sochocino-Pradze.
Wójt Gminy odpowiedział, że co do drogi Nowe Łubki - Sochocino-Praga opracowywany jest kosztorys - wszystko przebiega zgodnie z terminami. Co do drogi w kierunku Przedpełc, to potrzebne jest  wytyczenie granic drogi przez geodetę. Część prac na tej drodze będzie wykonywana własnym sprzętem. Sprzętem z zewnątrz będzie wykonywane jedynie to, co niezbędne. Prace na drodze powinny zostać rozpoczęte jeszcze w tym roku. W sprawie zabezpieczenia budynku dawnej szkoły Wójt Gminy przypomniał, że przekazywał już informacje na jednej z poprzednich Sesji i chyba do dziś nic się nie zmieniło. Zobowiązał się do zasięgnięcia informacji nt. temat i przedstawienia jej na kolejnej Sesji.
Radny Matczak proponował przeprowadzenie zbiórki makulatury i szkła od mieszkańców.
Rozmawiano nt. segregacji odpadów.
Przewodniczący Rady Gminy informował, że segregacja odpadów na naszym terenie nie zdała egzaminu. Do pojemników wrzucano wszystko co się da.
Z opinią Przewodniczącego Rady Gminy zgodził się Radny Józwiak.
Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kajka zapoznał zebranych z pismem, jakie wpłynęło do Rady Gminy z sołectwa Pilichowo, dotyczącym drogi w sołectwie.
W powyższej sprawie Przewodniczący Rady Gminy informował, że brak jest jakiejkolwiek dokumentacji, która określałaby, ile gruntów mieszkańcy przeznaczyli na drogę. Teraz Gmina musi wydać ok. 9 tys. zł na geodetę, aby ustalić granice drogi – prawdopodobnie nastąpi to jesienią br, co zresztą wcześniej było ustalane z Wójtem na zebraniu sołeckim.
Radny Matczak informował, że powyższy problem jest dla rolników b. ważny, ludzie oddali własne działki na drogę. Na drodze potrzebne są przepusty, bo woda zalewa ludzi.
K. Michalak pytał, czy to prawda, że w 2011r wniosek na kontynuację budowy chodnika w Blichowie został złożony po terminie, oraz dlaczego uchwały z marcowej Sesji Rady Gminy zostały zamieszczone w BIP–ie dopiero w czerwcu? Prosił o odpowiedź na piśmie.
E. Osiecki  interesował sie placem zabaw dla dzieci przy szkole w Blichowie. Zwrócił  także uwagę, że droga asfaltowa od Blichowa w kierunku miejscowości Sochocino – Czyżewo jest poniżej rowów.
Wójt Gminy informował, że przy realizacji w/w drogi przez poprzednie władze gminy nie przewidziano i nie wykonano odwodnienia. Takie sprawy będą sukcesywnie prostowane, ale na wszystko potrzebny jest czas. Realizacja placu zabaw przy szkole w Blichowie w ramach programu  „ Radosna szkoła” planowana była w ub.r. Wkład Gminy miał wynosić 50 tys. zł, a drugie 50% kosztów inwestycji miało pochodzić ze środków zewnętrznych. Jednak oferty wykonawców przekraczały 100 tys. zł, nadchodził  późny okres jesienny, nie chcieliśmy ryzykować powodzenia inwestycji złymi warunkami atmosferycznym i zadania nie realizowano. Obecnie  przetarg na wykonanie  jest już rozstrzygnięty, maksymalny wkład Gminy wynosi 63 tys. zł, tyle samo środków pochodzi z zewnątrz. Realizacja inwestycji nastąpi w okresie letnim br.
Radny Matczak pytał, kto odpowie za taki bubel, jak ten asfalt od Blichowa w kierunki Sochocino – Pragi, gdzie nie ma rowów? Stwierdził również, że nie może teraz być tak, że przez środki finansowe potrzebne na naprawę takich bubli będą cierpiały inne sołectwa, które od dawna czekają na remonty dróg!
Radny Bogdan informował, że przy realizacji omawianej drogi asfaltowej były ustalenia, że w roku następnym po położeniu asfaltu firma realizująca zadanie  okopie drogę rowami. Do tej pory jednak tego nie zrobiono i stąd prośba mieszkańców do gminy o pomoc m.in. przy odkrzaczaniu drogi.
       Radny Powiatu Płockiego p. W. Woźniak informował o możliwości zakupienia przez rolników 58 ha gruntów przy DPS – ie w Miszewie Murowanym. Aktualnie właścicielem gruntów jest Starostwo Powiatowe.

Punkt 10.
Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy  p. Waldemar Kajka, dokonując zamknięcia XV – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo. Obrady zakończono ok. godz.10.30.


                                  Na tym protokół zakończono.
Protokołował:                                                               Przewodniczył:
Dariusz Kowalewski                                                       Waldemar Kajka


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi