Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół nr XVI/12
A A A

Protokoły z sesji: Protokół nr XVI/12

Protokół nr XVI/12
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 17 lipca 2012 roku.

                              

   Rozpoczęcie obrad – godz. 9.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Waldemar Kajka, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 14. radnych. (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Radni Powiatu Płockiego: p. Andrzej Kuliński i p. Tomasz Skorupski
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 5 osób.

          Proponowany porządek obrad wyglądał następująco:
 
  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 
  6. Interpelacje i zapytania Radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2012r.
      b) przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie  
      c) wyrażenia   zgody   na   utworzenie   i   przystąpienie  do   Spółdzielni  Socjalnej   Osób Prawnych  „Centrum Usług Środowiskowych” z siedzibą w Słupnie
      d) zatwierdzenia zmian w „Planie odnowy miejscowości Blichowo na lata 2011 – 2018”                          
  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
  9. Sprawy różne, w tym  wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka.

Punkt 2.
Do proponowanego  porządku obrad poprawki zgłosił Przewodniczący  Rady Gminy wnosząc
o uwzględnienie w punkcie 7a i 7f projektów uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu, oraz w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy  nr 140/XV/12 z dnia 19.06.2012r.
Porządek XVI-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie ( 14 za ) w wersji proponowanej na wstępie, z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 3.
Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie ( 14 za) w wersji podpisanej  przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
Wójt Gminy złożył serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie II – go Dnia Bulkowa, który odbył się w dn. 23.06.br. Dziękował współorganizatorom tj. Stowarzyszeniu „Nasza Przyszłość”  i  GOPS,  jak również Przewodniczącemu Rady Gminy  Waldemarowi Kajce , radnemu Mieczysławowi Józwiakowi i wszystkim radnym, dyrektorom szkół, gronu pedagogicznemu, uczniom, kołu Leonardo  i p. Przemysławowi Szelągowskiemu, pani Dyrektor wraz z  pracownikami biblioteki, strażakom na czele z Komendantem Gminnym OSP, GCI, pracownikom Urzędu Gminy na czele z p. Sekretarzem Gminy i p. Skarbnik Gminy, obsłudze medycznej. Wójt dodał, że jeśli kogoś pominął, zrobił to nieumyślnie a jest wdzięczny wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagali przy II Dniu Bulkowa. Podkreślił, że „Dni Bulkowa” z roku na rok rozrastają się, widać coraz większe zaangażowanie nas wszystkich     i są świętem wszystkich mieszkańców Gminy.
Następnie Wójt informował o swojej międzysesyjnej działalności:
27.06 - spotkał się z wykonawcą i inspektorem nadzoru termomodernizacji budynku SP Włóki. W tym samym dniu odbyła się kontrola oczyszczalni ścieków w Bulkowie przez WIOŚ, która wypadła pozytywnie.
29.06. - uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego w szkole w Blichowie i w Bulkowie, gdzie wręczył uczniom gimnazjów nagrody za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie. W tym samym dniu  w Starostwie Powiatowym w Płocku uczestniczył w naradzie dot. akcji kurierskiej
30.06. -  uczestniczył w otwarciu i poświęceniu remizy  w Gąsewie
01.07. -  uczestniczył w festynie i  zawodach strażackich w Słupnie
02.07. -  uczestniczył w zgromadzeniu ZGRP
03.07. -  uczestniczył w spotkaniu w Łagiewnikach gm. Słupno nt. tworzenia Spółdzielni Osób Prawnych, do której zamierza przystąpić Gmina Bulkowo.
04.07.- spotkał się z wykonawcą i inspektorem nadzoru rekultywacji wysypiska śmieci w Rogowie
06.07. – złożył wizytę w Gminie Izabelin, która od  01.01.br. samodzielnie realizuje zadania wynikające z „ustawy śmieciowej”
09.07. – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy , oraz w zgromadzeniu ZGRP
13.07. – odbył spotkanie z przedstawicielem WIOŚ i uczestniczył w zakończeniu półkolonii w szkole w Bulkowie
16.07. – uczestniczył w posiedzeniu komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans  zawodowy nauczyciela mianowanego.
Wójt Gminy informował, że w 2009r. nie dopełniono procedur związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Osieku. Uchybienia wykrył WIOŚ: zalecił ich usunięcie oraz narzucił procedury, których nie przestrzegano, m.in. nie pobierano do badań tylu próbek ile trzeba, wyników nie przekazywano bądź robiono to z opóźnieniem na niewłaściwym formularzu i znów musimy płacić za błędy tych ludzi,  których w szeregach władz Gminy już nie ma. Kara dla Gminy jaką zamierza nałożyć WIOŚ to prawdopodobnie ok. 6 – 6.5 tys. zł i to przy wielkiej wyrozumiałości Inspektoratu, ponieważ ludzi odpowiedzialnych już nie ma. W szkole w Bulkowie odbyły się półkolonie, w których uczestniczyło 30. dzieci z naszej gminy. Podziękowania należą się członkowi Mazowieckiej Izby Rolniczej p. Benedyktowi Chmielewskiemu, który przekazał gminie informacje nt. możliwości zorganizowania  półkolonii a są one możliwe dzięki aktywności właśnie Izb Rolniczych. Dobra współpraca między UG a osobami bezpośrednio zaangażowanymi w opiekę nad dziećmi i organizowanie ich wolnego czasu dała świetne efekty. Wójt dziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w sprawę. Rekultywacja wysypiska śmieci w Rogowie będzie przebiegać przy 85% udziale środków spoza budżetu gminy. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie placu zabaw w ramach projektu „Radosna Szkoła” przy ZSO w Blichowie na kwotę 94.400zł. Wkład finansowy Gminy będzie wynosił 50%. Termin wykonania zadania to 15.09, ale wykonawca powiedział, że prace postara się zakończyć do końca wakacji. Zanim powstanie plac zabaw już trzeba pomyśleć o odpowiednim zabezpieczeniu go przed dewastacją. Co do dróg realizowanych ze  ZGRP, to  po aktualizacji kosztorysu obecna kwota (3.8 mln.) wzrosła do ok.4.7 mln. zł. Osoba przygotowująca kosztorys powiedziała, że poprzedni Wójt polecił, żeby kosztorys był jak najniższy i wskutek jego zaleceń  zastosowano takie stawki, żeby kosztorys był jak najniższy jak się obecnie okazuje bardzo zaniżony. Jak można było zaniżyć tą wartość, skoro od wysokości tej kwoty zależy wielkość dotacji unijnych, 75% to środki zewnętrzne? Czym  kierowano się tak postępując? Jest to nieracjonalne myślenie i teraz mocno uderza w gminę, bo różnicę musimy w 100% pokryć z własnych pieniędzy a nie tylko w 25%, gdyby wszystko wykonano rzetelnie. My nie mamy tych pieniędzy. Gdy uda nam się coś zaoszczędzić to wychodzą takie sprawy i w konsekwencji jesteśmy na dużym minusie.
Najniższa oferta przetargowa na w/w zadanie wynosiła ok.4.3 mln. zł, pozostałe przekraczały wysokość środków zarezerwowanych na inwestycję w budżecie gminy. W stosunku do pierwszego kosztorysu brakuje ponad 500 tys. zł., a do tego należy jeszcze dodać środki na nadzór i na odwodnienie, którego oczywiście również nie uwzględniono, a bez którego droga w Krzykosach nie może funkcjonować. Z powodów formalnych przetarg musimy jednak unieważnić i ogłosić nowy.
Termomodernizacja budynku szkoły we Włókach będzie realizowana przy udziale 70% środków z zewnątrz. Kosztorys inwestorski zawiera jednak sporo braków: nie uwzględniono np. przedłużenia okapów, podbitki, opaski wokół budynku, remontu kominów, instalacji odgromowej. Aż prosiło się ująć w kosztorysie wymianę pieca co. i grzejników – wszystko jest w b. złym stanie technicznym. Teraz będzie nas kosztować 100% a gdyby pomyślano wcześniej dołożylibyśmy tylko 30%. – skąd znów wziąć różnicę? Uregulowane są kwestie finansowe z Gminą Staroźreby dot. gabinetu rehabilitacji. Porozumienie obowiązuje do końca 2012r. Mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z gabinetu. Podziękowania należą się tu Wójtowi Gminy Staroźreby.
Wandale zniszczyli przystanek przy drodze do Gniewkowa, wyremontuje go Gospodarka Komunalna. W sprawie OSN – ów kilka tygodni temu odbyło się spotkanie z rolnikami. Dziś radni otrzymali pisma dot. tej sprawy, występowaliśmy do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, otrzymaliśmy odpowiedź. Na szczęście w projekcie dokumentu dot. OSN-ów opublikowanym w internecie naszej Gminy nie ma i oby tak zostało. Wójt zwracał się do Rejonu Dróg o wykoszenie traw, chwastów przy drogach powiatowych. Rozmawiał też z dyrektor biblioteki w sprawie godzin pracy placówki. Biblioteka jest czynna po południu do godz. 17.00. Co do pracy w soboty, na razie będzie to pilotażowo w co drugą sobotę od września. Wójt przeczytał tez pismo od p. Dyrektor biblioteki w/s obecnego funkcjonowania placówki, godzin otwarcia i realizowanych tam programów. Wójt Gminy informował o wydanych zarządzeniach w okresie międzysesyjnym. Przypomniał, że wszystkie zarządzenia dostępne są w BIP – ie.
W odpowiedzi  na zapytanie radnego z poprzedniej Sesji Wójt Gminy odczytał pismo z dnia 07.12.2011r. od Nadzoru Budowlanego, ostatnie jakie dotarło do UG   w sprawie budynku byłej szkoły w Sochocinie – Pradze.. W piśmie zobowiązuje się właściciela obiektu do opracowania oceny stanu technicznego budynku do 31.03.br.

Na prośbę Wójta Gminy Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi na pytanie p. K. Michalaka zadane na poprzedniej Sesji Rady Gminy. Informował, że uchwały podejmowane przez Radę Gminy przekazywane są do Oddziału Prawnego UW w terminie 7 dni od daty ich podjęcia. Nadzór ma 30 dni na rozstrzygnięcia nadzorcze. Do tego należy doliczyć czas niezbędny na przesłanie dokumentów. Dopiero po tych terminach uchwały  publikowane są w BIP – ie. Być może uchwały, o których mówił p. Michalak mogłyby być opublikowane trochę wcześniej. Pracownicy zostali pouczeni w tym zakresie.
Wójt Gminy dodał, że  odpowiedź na pytanie p. K. Michalaka  nastąpi w formie pisemnej, jeżeli zainteresowany w takiej samej formie zwróci się z zapytaniami. Podziękował p. Michalakowi  za pytania, bo to świadczy o tym, że  przygląda się temu co się dzieje w Gminie i UG, wspólnie poprawiany jest wizerunek naszej gminy a na tym nam wszystkim zależy. Wójt odpowiedział na drugie pytanie p. K. Michalaka z pop. Sesji, dot. budowy chodnika w Blichowie. Stwierdził, że gdyby traktować pytanie literalnie, to jest to nieprawda. Aczkolwiek chce rzetelnie odpowiedzieć na pytanie i rozszerzyć odpowiedź. Faktem jest, że wniosek został złożony w 2010r. i zawierał błędy. Jedynie w 2011r. wysyłano pismo z odpowiedziami i uzupełnieniami do wniosku i to dotarło po wyznaczonym terminie. Była to ewidentna wina pracownika, który został zdyscyplinowany. Wniosek złożono ponownie i liczymy na pozytywne rozpatrzenie.
Radny Matczak zastanawiał się skąd weźmiemy brakujące środki finansowe na modernizację dróg gminnych i kto odpowiada za to, że teraz musimy tych środków szukać?
Wójt Gminy informował, że są to jeszcze zaszłości, o czym już dziś mówił.
Radny Bogdan pytał, co składa się na tak znaczną zwyżkę wartości kosztorysowej zadania?
Wójt informował, że zakres robót nie uległ zmianie. Zmieniła się np. stawka za roboczogodzinę, czy inne różne wskaźniki.
Radny Bogdan stwierdził, że  tak duża zwyżka wartości kosztorysowej zadania to więcej niż uchybienie.
Wójt Gminy zwrócił uwagę na fakt, że obecna kadencja Rady Gminy i Wójta trwa już drugi rok i ciągle naprawianie są błędy, zaniedbania poprzedniej władzy. Oby udało się wszystko ponaprawiać, uporządkować do końca bieżącej kadencji. Dodał, że przy zadaniach realizowanych na bieżąco będzie postępował tak, aby przy jednym projekcie mieć co najmniej dwie opinie, ponieważ lepiej zapobiegać niż leczyć, a leczenie drogo nas kosztuje. Poza tym o wszystkich zadaniach będzie informował radnych, co zresztą już ma miejsce.

Punkt 5.
Przewodniczący Rady Gminy i członkowie komisji Rady Gminy odczytali protokoły z posiedzeń w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Gminy pytał o przekazywanie jakich informacji dla radnych chodzi Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego?
Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego informował, że chodzi o takie zdarzenia jak dublowanie się radnego i pracownika UG np. w sprawie dróg.
Wójt Gminy informował, że każdy pracownik UG jest odpowiedzialny za określone działania. Jeśli radny chce zasięgnąć określonej informacji, najlepiej będzie jeśli wpierw skontaktuje się  z Wójtem lub Sekretarzem Gminy, dopiero później podejmie działania, jeżeli te nie zostały podjęte. Hierarchia musi być zachowana, bo inaczej będzie bezład. Jeśli radni czują niedosyt informacji, to komisje mogą zbierać się częściej, sugerował, żeby było to raz w tygodniu dla komisji wspólnej.

W sprawie omawianej na posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych w dniu 12.07.br. Przewodniczący Rady Gminy informował, że złożony przez dyrektora ZSO w Bulkowie pozew do Sądu  wobec Wójta Gminy  został oddalony.

Radny Powiatu Płockiego p. Tomasz Skorupski informował, że przy jego udziale Rada Powiatu zdecydowała o wyłączeniu ze sprzedaży „parowy” w Miszewie, dzięki czemu wartość sprzedawanego terenu podniosła się. Z okazji corocznego Dnia Samorządu Terytorialnego nagród nie otrzymali pracownicy Starostwa. Kadra kierownicza w Starostwie zarabia b. dobrze, ale cierpią na tym  szeregowi pracownicy Starostwa, którzy nie otrzymali nagród z powodu braku funduszy. Na wniosek radnego Skorupskiego zebrała się Rada Powiatu w sprawie OSN – ów i ta sprawa idzie w dobrym dla rolników kierunku. Informował też o złożonej przez siebie interpelacji dot. planów Komisji Europejskiej w sprawie zazielenienia obszarów rolniczych. Prawdopodobnie  plan ten ma dotyczyć każdego rolnika powyżej 5 ha.
Radny Matczak pytał kiedy dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych zrobi wizytację  dróg na terenie naszej Gminy?
Radny Powiatu Płockiego p. Andrzej Kuliński  mówił, że niestety jeśli chodzi o zadania  drogowe, to pieniędzy nie starcza na wszystko. Dodał, że także czynnie przyczynił się do   wydzielenia z ogólnej powierzchni „ parowy” w Miszewie. Rada Powiatu przyjęła uchwałę stanowiącą protest w sprawie przeniesienia dyrekcji Plebanki do Warszawy. Podziękował mieszkańcom gminy Bulkowo za udział w spływie kajakowym. Informował, że wkrótce będzie organizował wycieczkę na Litwę. Podziękował władzom gminy za uczestnictwo w Obchodach Dni Bodzanowa. Zapraszał do udziału w Turnieju Miast i Gmin.

Punkt 6.
Radny Ziółkowski pytał o wykonanie kanalizacji w budynku komunalnym w Worowicach, o drogi wykonywane tzw. tanią technologią, ponieważ w jego okręgu wyborczym byłoby co poprawić, teren po Algaderze w Blichowie i o przepust na drodze w Szastach przy wylocie na drogę powiatową.
Wójt Gminy informował, że w budynku komunalnym w Worowicach będzie wykonana kanalizacja oraz szambo bezodpływowe. Koszty wywózki z szamba będą pokrywane przez mieszkańców budynku. Było zorganizowane spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie. Obecnie czekamy na wydanie stosownego pozwolenia. Bardzo dziwne jest, że mieszkańcy do tej pory nie posiadali w/c w swoich mieszkaniach i nie mieli gdzie pozbywać się nieczystości. Sprawa dróg wykonywanych tzw. tanią technologią – były zgłoszenia na działkach, oraz w Bulkowie – Kolonii, że substancja wypływała. Posypano to piaskiem. Innych zgłoszeń nie było. Gwarancja na drogi obowiązuje przez 3 lata i czekamy na zgłoszenia. Algader to przeszłość, teren nabyła firma Cemat 70. Kierownictwo firmy nie ma jeszcze sprecyzowanych planów co do zagospodarowania terenu, ale  będą o nich z gminą rozmawiać. Przy okazji firma zinwentaryzowała gminny wodociąg, który jest na tym terenie za co bardzo dziękujemy. Drogi wracają do gminy.
Co do przepustu to jest on zarwany bądź zamulony.  Przepust jest przy zjeździe do drogi powiatowej. Przeprowadzono rozmowę na ten temat z p. Dyrektor ZDP w Płońsku. Sprawa jest w toku.

        Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo zarządził 10. minutową przerwę w obradach.


Po przerwie Przedstawiciele KRUS - u przeprowadzili konkurs z zakresu wiedzy BHP w rolnictwie. Laureatami konkursu zostali Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kajka,. Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Cytacki, radny Piotr Ziółkowski. Laureaci otrzymali od przedstawicieli KRUS – u nagrody.
Po przeprowadzeniu konkursu powrócono do realizacji przyjętego porządku obrad.

Punkt 7.
a)
Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za)  podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
b)
Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2012r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
c)
W imieniu Wójta Gminy Sekretarz Gminy zgłosił poprawki do projektu uchwały ( projekt uchwały z poprawkami otrzymali radni na wspólnym posiedzeniu komisji w dn.09.07.br.).
Sekretarz Gminy odczytał  też informację dot. godzin nadliczbowych pracowników bibliotek.
Radny Bogdan zapytał, czy pracownicy bibliotek są pracownikami samorządowymi?
Skarbnik Gminy informowała, że status pracowników bibliotek określają przepisy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i należy przyjąć, że nie są oni pracownikami samorządowymi.
Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za )  podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
d)
Na prośbę radnego Józwiaka Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kajka udzielił następujących wyjaśnień:  Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych dopiero się tworzy  i dlatego  potrzebna   jest  uchwała  Rady  Gminy,  w   której   wyraża  się   zgodę   na   jej  utworzenie  i przystąpienie do niej. W ramach funkcjonowania Spółdzielni zatrudnienie będzie mogło znaleźć co najmniej 5 osób. Spółdzielnia może świadczyć usługi socjalne, komunalne, edukacyjne, turystyczne czy produkcyjne ( np. koszenie rowów, pomoc socjalna osobom starszym, czy jakaś produkcja). Praca wykonywana byłaby przez te osoby na terenie 3 gmin tj. Słupno, Bulkowo, Mała Wieś oraz parafii w Słupnie. Na utworzenie jednego miejsca pracy można pozyskać środki pozabudżetowe w wysokości 20 tys. zł. Przez okres 6. miesięcy nie odprowadza się składek ZUS. Gdyby w przyszłości zatrudniono osoby niepełnosprawne, wówczas do utworzenie jednego miejsca pracy można uzyskać dofinansowanie w wysokości 1700 zł. miesięcznie. Należy pamiętać, że tworzenie takiej Spółdzielni to jest nowa rzecz i robiona jest na próbę.
Radny Matczak stwierdził, że UG  powinien wystąpić z jakimś pismem w sprawie mieszkańców budynków dawnych PGR – ów, bo ludzie ci są pokrzywdzeni, ponieważ nigdy nie otrzymali  jakichkolwiek odpraw finansowych.
Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za)  podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „ Centrum Usług Środowiskowych”  z siedzibą w Słupnie. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

e)
W imieniu Wójta Gminy poprawki do projektu uchwały zgłosił Sekretarz Gminy: w §1 wpisuje się datę zebrania wiejskiego tj.13.07.2012r, w wierszu 6. słowo „imprez” zamienia się na słowo „ uroczystości”, w uzasadnieniu do uchwały zmienia się rok 2003 na rok 2013.
Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie odnowy miejscowości Blichowo na lata 2011 – 2018” z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez Sekretarza Gminy. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
f)
Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych o wszczęciu postępowania nadzorczego przez Wojewodę Mazowieckiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy nr 140/XV/21 z dnia 19.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Nadułki ( obręb Nadułki) w części dotyczącej słów: „ w trybie przetargu ustnego nieograniczonego” oraz wstrzymania wykonania uchwały w tym zakresie.
W związku z powyższym Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za)  podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 140/XV/12 z dnia 19.06.2012r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

Punkt 8.
Ten punkt został zrealizowany w punkcie 6. przyjętego porządku obrad.

Punkt 9.
Radny Matczak zapytał czy Radca Prawny UG jest do dyspozycji radnych?
Wójt Gminy informował, że przede wszystkim Radca Prawny jest do obsługi UG. Radni również mogą się z nim kontaktować.
W związku z pytaniami radnych podczas wspólnego posiedzenia komisji  Rady Gminy, Skarbnik Gminy informowała o  deficycie finansowym za 2011r. (dane te otrzymali radni w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011r.):  planowany deficyt w budżecie  Gminy na 2011r. wynosił 1.520.000 zł. Budżet Gminy 2011r. zamknął się deficytem w kwocie 943.088.45 zł. W 2011r zaciągnięto kredyty w kwocie 1.811.942 zł., a planowano w kwocie 2.389.584 zł.   Kredyty   zaciągnięto  na:   zakup   równiarki  –   61.500  zł.,    zakup koparki –  129.150 zł., przebudowę drogi powiatowej Bulkowo - Góra -  886.744 zł., spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 734.548 zł.
Wójt Gminy stwierdził, że po roku wzajemnej pracy i współpracy udało się obniżyć deficyt o ok. 600 tys. zł. w porównaniu z tym, co zakładał zastany przez nas budżet z 2010r. Oszczędności na pewno powstały m. in. dzięki zakupowi sprzętu, o którym mówiła p. Skarbnik, jak również dlatego, że nie zaciągnęliśmy kredytów w zakładanych kwotach a to już kolejne oszczędności ponad wspomniane 600tys.
Przewodniczący Rady Gminy dziękował Wójtowi Gminy i Skarbnikowi Gminy za prowadzenie dobrej gospodarki finansowej gminy.
Radny Matczak pytał, jaka część budżetu Gminy przeznaczana jest ogólnie na wszystkie płace i jaka część budżetu przeznaczana jest na inwestycje?
Skarbnik Gminy zobowiązała się do udzielenia odpowiedzi na kolejnej Sesji Rady Gminy.
p. J. Klepczarek wyraził opinię, że z finansami gminy i z zarządzaniem gminą dzieje się dobrze. W sprawie OSN – ów stwierdził, że Gmina powinna wysłać pismo do Powiatu z żądaniem wyjaśnienia, kto w sprawie zawinił? Wina leży chyba na szczeblu krajowym, w Izbie Rolniczej.


Przewodniczący Rady Gminy informował, że Gmina Bulkowo wysłała stosowne pismo w sprawie OSN – ów  do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i dziś radnym została przekazana odpowiedź na to pismo. W projekcie dot. OSN – ów Gminy Bulkowo nie ma.
Radny Matczak zapraszał na spotkanie z posłem Piotrem Zgorzelskim, które odbędzie się  w dniu  23.07.br. w  GCI w Worowicach o godz. 16.00.
 Wójt Gminy wyraził opinię, że b. dobrze stało się, że w Powiecie odbyła się Sesja nadzwyczajna dot. OSN –ów. Bardzo dobrze, że spotkanie nt. temat odbyło się również w naszej Gminie. Wysłaliśmy pismo do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działania odniosły skutek, w projekcie zamieszczonym w internecie OSN – ów u nas nie ma.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Wójtowi za działania podjęte w sprawie OSN – ów. Złożył także podziękowania radnemu Józwiakowi i p. Józefowi Ryzińskiemu za prace wykonane w miejscu po starym kościele w Bulkowie. Dodał, że dobrze iż są osoby, które dbają o nasze małe ojczyzny.

Punkt 10.
Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka
dokonując zamknięcia  XVI –ej Sesji Rady Gminy. Obrady zakończono ok. godz. 12.00.

                                               Na tym protokół zakończono.

Protokołował:                                                Przewodniczący obrad:
Dariusz Kowalewski                                           Waldemar Kajka


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi