Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół nr XVII/12
A A A

Protokoły z sesji: Protokół nr XVII/12

Protokół nr XVII/12
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 18 września 2012r.

      Rozpoczęcie obrad – godz. 9.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Waldemar Kajka, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 14. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Radny Powiatu Płockiego p. Andrzej Kuliński
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy gminy – 2 osoby.

 Proponowany porządek obrad wyglądał następująco:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 
  6. Interpelacje i zapytania Radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zaciągnięcia kredytu
       b) zmiany uchwały nr 92/X/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28.12.2011r. w sprawie 
           Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2012 - 2022
       c) zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2012r.
       d) korekty uchwały nr 82/IX/11 z dnia 23.11.2011r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
       e) zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu  pn. „ Przeciwdziałanie  wykluczeniu cyfrowemu w gminie Bulkowo” wnioskowanego  przez Gminę Bulkowo do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013
      f) utrzymania trwałości rezultatów projektu pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Bulkowo”, który będzie zrealizowany jako zadanie wnioskowane przez Gminę Bulkowo do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013
     g) zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego
     h) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy
  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
  9. Sprawy różne, w tym  wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
        Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo   p. Waldemar Kajka.

Punkt 2.
        Do proponowanego na wstępie porządku obrad poprawki  zgłosił Przewodniczący Rady Gminy wnosząc o uwzględnienie w punkcie 7i oraz 7j projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntów położonych w obrębie Sąchocino – Praga oraz w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3059W  Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów”.
        Porządek XVII – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie   ( 14 za ),  z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 3.
         Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy  został przyjęty jednogłośnie (14 za), bez dokonywania poprawek, w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 4.
      Wójt Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności:
19.07. odbył spotkanie z brokerem w sprawie ubezpieczenia mienia gminy.
20.07. uczestniczył w konferencji nt  rozwoju Mazowsza w Płocku oraz w uroczystości wmurowania aktu pod nowy budynek Komendy Policji w Płocku.
23.07. uczestniczył w spotkaniu w Słupnie nt  Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych.
24.07  wyjechał do Starostwa w Płocku.
20.08. był u notariusza finalizując zakup przez gminę gruntów przy oczyszczalni ścieków w Bulkowie.
23.08. odbył spotkanie z członkami OSP Worowice.
26.08. uczestniczył w festynie rodzinnym w Daniszewie.
28.08. był w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim - Delegatura w Płocku
02.09. uczestniczył w Dożynkach Powiatowych w Drobinie. Podziękował za przygotowania do uroczystości radnemu M. Józwiakowi, pracownikom GCI, strażakom, stowarzyszeniu  „ Żurawianki ”. Podziękował tym wszystkim, którzy byli obecni na uroczystości i przygotowali całą oprawę artystyczną.
04.09. był w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie w sprawie dofinansowania budowy chodnika w Blichowie. Środki finansowe zostały pozyskane. Inwestycja będzie wykonywana wiosną dlatego, aby jesienią nie wykonywać prac przy niekorzystnych warunkach pogodowych.
05.09. uczestniczył w posiedzeniu komisji przestrzegania prawa i porządku publicznego oraz ds. samorządu.
06.09. odbył  spotkanie w  Starostwie w Płocku   nt  modernizacji dróg powiatowych. Podziękowania należą się dla Wicestarosty p. Jana Ciastka, m.in. dzięki jego zaangażowaniu możemy wspólnie z powiatem złożyć wniosek w ramach  tzw. schetynówki. Wkład gminy w modernizację będzie wynosił prawdopodobnie nie 50% a 35%, i w związku z tym starać się będziemy zrealizować przynajmniej jeszcze jedną drogę.
07.09. na zaproszenie KRUS – u uczestniczył w spotkaniu w Starostwie w Płocku. W konkursie  powiatowym naszą gminę reprezentował p. W. Kajka. Dzieci ze szkoły w Bulkowie wystąpiły z przedstawieniem. Było to pokłosie zorganizowanego w Bulkowie            „ Dnia z KRUS – em” i zaszczyt dla naszej gminy. Wójt dziękował dzieciom i opiekunom.
09.09. uczestniczył w „Dniach Gminy Mała Wieś”.
11.09. uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji oraz w odbiorze wykonanej termomodernizacji budynku szkoły we Włókach. Wójt dodał, że jego zdaniem inwestycja wykonana jest dobrze.

15.09. w Bodzanowie odbył się IX  Samorządowy Mazowiecki Turniej Miast i Gmin, w którym  niestety  nie  mógł   uczestniczyć.  Podziękował   wszystkim   reprezentantom  gminy
Bulkowo. Podziękował p. Mieczysławowi Józwiakowi oraz radnym, dyrektorom szkół, dzieciom i ich opiekunom, pracownikom UG, wszystkim uczestnikom.
16.09. odbyły się dożynki w gminie Łąck, w których w imieniu Wójta uczestniczył Sekretarz Gminy Bulkowo.
Wójt Gminy dodał, że gm. Bulkowo otrzymała zaproszenie na imprezę, podczas której będziemy mogli się zaprezentować, od Związku Gmin Pojezierza Gostynińskiego. Będziemy mieli własne stoisko, warto się promować. Informował, że w okresie międzysesyjnym odbył bardzo dużo innych spotkań m.in. z wykonawcami, inspektorami nadzoru, podziękował wszystkim zaangażowanym w prace pracownikom, dyrektorom szkół. Ponformował o zakończeniu termomodernizacji budynku szkoły we Włókach, na ukończeniu jest rekultywacja wysypiska śmieci w Rogowie. W Rogowie podbierano kiedyś żwir  i nastąpiło wejście w grunty rolnika. Rolnik interweniował u poprzedniego Wójta, ale jak powiedział, został źle potraktowany. Chce po prostu mieć stan używalności na swoich gruntach. W kosztorysie tej kwestii nie uwzględniono, ale sprawę udało się załatwić bezkosztowo, porozumiewając się z wykonawcą. Jeśli chodzi o termomodernizację budynku SP Włóki, to w zadaniu nie była ujęta wymiana instalacji grzewczej i pieca c.o. Od dawna ciągle  to naprawiano. Aż prosiło się przy planowaniu zadania, żeby to wpisać do realizacji. Teraz tego wpisać się już nie dało. Na budynku trzeba było m.in. przedłużyć połać dachową, by woda nie zaciekała na mury, co nie było uwzględnione w projekcie W projekcie nie uwzględniono też kominów. W ogóle było wiele  rzeczy i to niekoniecznie drobnych, które należało wykonać. Cokół został zrobiony we własnym zakresie, bo tak było taniej. Jeśli chodzi o inwestycje drogowe wspólnie ze ZGRP, to jako pierwsza będzie rozpoczęta modernizacja drogi Dobra – Krubice, ponieważ tam są odwodnienia. Co do drogi Krzykosy – Łubki, to roboty rozpoczną się wiosną. Wójt Gminy powiedział, że liczył, iż plac zabaw przy szkole w Blichowie wykonany będzie w okresie wakacyjnym, ale niestety sprawy utknęły w Starostwie i nie ma tu winy Urzędu Gminy. Nie wykazano tu dobrej woli i niektóre terminy przeciągnięto maksymalnie, ale sprawa jest już na finiszu.
        Radny Krokowski pytał czy w tym roku w Krzykosach będą założone przepusty i kto to zrobi?
Wójt Gminy odpowiedział, że już dużo wcześniej podjęto kroki w sprawie uzyskania wszelkich pozwoleń i dołoży maksimum staranności  i zaangażowania, by odwodnienia zostały wykonane do zimy i zrobi to Gmina. Szkoda tylko, że nie uwzględniono tego w projekcie, bo koszty byłyby zdecydowanie mniejsze. Wójt dodał, że w Sochocino – Pradze, tam gdzie zrobiono odwodnienia, nie było potrzebne nawożenie żwirem po wiosennych roztopach.

Punkt 5.
        Przewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Wiceprzewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds. Samorządu odczytali protokoły z posiedzeń komisji, jakie odbyły się w okresie międzysesyjnym.
Radny Matczak stwierdził, że gmina powinna pomóc mieszkańcom budynku nr 24 w Pilichowie, którzy proszą o pomoc finansową przy remoncie budynku, ponieważ w przeszłości ANR przekazała środki na ten cel, ale gmina wydała je na coś innego.
Wójt Gminy zobowiązał Skarbnika Gminy  do odszukania dokumentów i przekazania informacji w powyższej sprawie na wspólnym posiedzeniu komisji.
              

W tej części obrad  głos zabrał dr Bogdan Sobański, który w piśmie z dnia 11.08.br. prosił o możliwość wystąpienia na Sesji Rady Gminy. Pan doktor  zwrócił uwagę na problemy osób wykluczonych społecznie. Zachęcał wszystkich do udzielania pomocy takim osobom. Dodał,  że  służy swoim doświadczeniem, sam stworzył Związek  Ludzi Dobrej Woli
„Pomoc”. Proponował utworzenie Rady Programowej. Mówił o potrzebie spopularyzowania wolontariatu.
Wójt Gminy  stwierdził, że dr Sobański poruszył bardzo ważne sprawy. Informował, że odpowiadając na propozycję mieszkańców gminy wskazał  lokal w Worowicach, który można wykorzystać jako punkt pomocy dla osób wykluczonych społecznie. Jednak zainteresowani od kilku miesięcy nie kontaktują się z gminą. Wójt Gminy dodał, że  gmina  jest otwarta na  dyskusję i na współpracę. Prosił o złożenie na piśmie planów, oczekiwań, propozycji.

Punkt 6.
     Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
           
     Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka  zarządził 10. minutową przerwę w obradach. Po przerwie powrócono do realizacji przyjętego porządku obrad.

Punkt 7.
      Wójt Gminy  poinformował zebranych, że zarządzania Wójta Gminy wydane w okresie międzysesyjnym dostępne są w BIP – ie gminy Bulkowo ( radnym rozdano spis wydanych zarządzeń). W tym okresie międzysesyjnym było ich prawie 20. Ponadto zapraszał wszystkich na I Targi Pracy i Edukacji, które odbędą się w dniu 26.09.br. w Bulkowie, a głównym organizatorem jest GOPS Bulkowo. Patronat honorowy objął Starosta Płocki.
         Zgodnie z zapewnieniem złożonym na posiedzeniu wspólnym komisji Skarbnik Gminy informowała o  kredytach, jakie gmina posiada do spłaty na dzień 30.06.2012r:
-  kredyt na rozbudowę szkoły w Blichowie zaciągnięty w 2007r.  w kwocie 470.000 zł. Pozostaje do spłaty 233.685 zł., ostatnia rata to 30.03.2016r.
- kredyt na termomodernizację budynku szkoły w Krubicach zaciągnięty w 2008r w kwocie 230.000 zł. Pozostaje do spłaty 41.569 zł., ostatnia rata to 30.06.2014r.
- kredyt na budowę sali gimnastycznej w Bulkowie zaciągnięty w 2006r. w kwocie      700.000 zł. Pozostaje do spłaty 50.000 zł., ostatnia rata to 30.06.2013r.
- kredyt na remont drogi Podleck – Worowice zaciągnięty w 2007r. w kwocie 307.000 zł. Pozostaje do spłaty 19.188 zł., ostatnia rata to 30.09.br.
- kredyt na modernizację kotłowni w Bulkowie zaciągnięty w 2007r. w kwocie  554.000 zł., Pozostaje do spłaty 122.921 zł., ostatnia rata to 30.12.2013r.
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na modernizację SUW Bulkowo zaciągnięty w 2008r. w kwocie 445.200 zł. Pozostaje do spłaty 259.700 zł., ostatnia rata to 30.12.2015r.
- kredyt na ulepszenie nawierzchni dróg zaciągnięty w 2010r w kwocie 1.260.000 zł. Spłata nastąpi w ratach kwartalnych od 30.03.2013r. do 30.12.2020r.
- kredyt na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zaciągnięty w 2009r. w kwocie 2.200.330 zł. Pozostaje do spłaty 2.031.871 zł. Spłatę rozpoczęto w 2012r.
W/w kredyt przeznaczono na : modernizacja SUW Włóki 82.000 zł., przebudowa drogi Bulkowo – Kolonia (OZ, Biblioteka) – 38.000 zł., dopłata do zakupu samochodu osobowego dla OSP Bulkowo 35.000 zł., przebudowa drogi Blichowo – Badurki – Czyżewo 510.330 zł., modernizacja SUW Bulkowo 840.000 zł., modernizacja drogi Blichowo – Gocłowo

258.000zł., modernizacja drogi powiatowej Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów – 400.000 zł., modernizacja drogi powiatowej Blichowo – Łubki – Nadułki – 37.000 zł.
- kredyt na przebudowę drogi powiatowej Bulkowo – Góra i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zaciągnięty w  2011r. w kwocie  1.621.292 zł., Spłata nastąpi w okresie od 30.03.2014r do 30.12.2020r.
- kredyt na zakup równiarki i koparki zaciągnięty w 2011r. w kwocie 190.650 zł.,   Pozostaje do spłaty 150.000zł., ostatnia rata w grudniu br.
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaciągnięty w 2008r w kwocie 175.000 zł. Pozostaje do spłaty 62.300 zł., ostania rata 31.12.2013r.
- kredyt na modernizację kotłowni w szkole w Krubicach zaciągnięty w  2008r. w kwocie 190.000 zł. Pozostaje do spłaty 76.000 zł., ostatnia rata to 30.06.2014r.
Poza tym dwa kredyty zostały niedawno spłacone – ostatnie raty zapłacono w dniu 25.05.br. tj:
-  kredyt na remont  c.o. w szkole w Blichowie zaciągnięty w 2006r. w kwocie  105.000 zł.
-  kredyt na budowę kanalizacji w Bulkowie zaciągnięty w 2006r. w kwocie 260.000 zł.
Skarbnik Gminy informowała, że zadłużenie gminy na dzień 30.06. br. wynosi 5.928.566 zł.
Wójt Gminy informował, że zastał zadłużenie w wysokości około  5.400.000 zł. Obecnie chcemy zaciągnąć kredyt m.in. na spłatę poprzednio zaciągniętych kredytów, bo nie ma innego wyjścia. Na działalność bieżącą gmina kredytów zaciągać nie może. W 2013 r mamy ok. 1 mln. do zapłaty z tytułu rat kredytów.  Odsetki od kredytów wynoszą ponad 300 tys. zł rocznie.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, że kredyty musimy zaciągać, tylko ważne jest, na jakie cele przeznaczane są te środki i na jakich warunkach zaciągane. Poprzednie władze gminy brały nieduże kredyty, które łącznie dały pokaźną kwotę, na różne cele, a nie szukały możliwości przesunięcia środków w ramach istniejącego budżetu gminy.

a)
       Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
        Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 92/X/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28.11.2011r. w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2012 – 2022. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
      Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2012r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
        Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zmienił się staż pracy Wójta Gminy z 19. na 20. lat i Rada Gminy ma obowiązek skorygowania wysokości dodatku stażowego wynikającego z przepisów prawa  z 19% na 20%. ( kwota korekty to 32.52 zł netto). Dodał, że absolutnie nie jest to jakakolwiek podwyżka pensji Wójta Gminy.
W związku z powyższym Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany   uchwały   Rady   Gminy   nr   82/IX/11  z   dnia  23.11.2011r.   w  sprawie   ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy, korygując wysokość dodatku stażowego. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
       Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu  pn. „ Przeciwdziałanie  wykluczeniu cyfrowemu w gminie Bulkowo” wnioskowanego  przez Gminę Bulkowo do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie nie było.

f)
        Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie utrzymania trwałości rezultatów projektu pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu  cyfrowemu w gminie Bulkowo”, który będzie zrealizowany jako zadanie wnioskowane przez Gminę Bulkowo do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
       Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że ZGRP przysłał odpowiedź na pismo wystosowane przez Wójta Gminy zawierające wątpliwości  co do niektórych proponowanych zapisów w Statucie Związku. Wątpliwości zostały przez Związek wyjaśnione.
Wójt Gminy dodał, że projekt Statutu ZGRP pozytywnie zaopiniował także Radca Prawny UG.
Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin  Regionu Płockiego. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

h) 
       Radny Matczak stwierdził, że z uwagi na fakt, że pod anonimową skargą na Wójta Gminy podpisał się ktoś jako „Radny Gminy Bulkowo”, sprawa powinna być zgłoszona do Prokuratury.
Wójt Gminy odpowiedział, że rozważał taką możliwość, ale obawiał się , że sprawa zostanie  umorzona. Dodał, że wierzy, iż pod skargą nie podpisał się żaden z obecnych radnych.
Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie uznania za bezzasadną anonimową skargę na Wójta Gminy. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było. Skargę dotyczącą zatrudnienia kierownika Gospodarki Komunalnej uznano za bezzasadną, co stwierdziła również  Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 11.09.br. przyjmując wyjaśnienia Wójta. Przy zatrudnieniu kierownika Gospodarki Komunalnej nie zostały złamane jakiekolwiek przepisy. Należy nadmienić, że dopiero obecny Wójt   wprowadził  ‘Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze” oraz  „ Regulamin służby przygotowawczej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Bulkowo”. Wcześniej takie regulaminy nie były wprowadzone, pomimo obowiązku wynikającego z ustawy.

i)
       Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntów położonych w obrębie  Sąchocino – Praga. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

j)
         Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za ) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu na realizację zadania: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3059W  Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
                W protokole odnotowuje się, że podczas głosowań w punkcie 7 przyjętego porządku obrad , chwilowo nieobecny był  radny Józwiak.

Punkt 8.
         Radny Matczak pytał o sprawę własności dróg w Pilichowie Osiedlu, zgłaszał też konieczność remontu dróg w Pilichowie Osiedlu. Interesował się też sprawą farm wiatrowych -  na jakim etapie jest inwestycja, jakie jest stanowisko UG? Pytał o sprawę sprzedaży gruntów po byłych PGR –ach, o interes gminy w tej kwestii.
Wójt Gminy odpowiedział, że w Pilichowie Osiedlu tylko jedna droga jest gminna, pozostałe to drogi osiedlowe. Część działek pozostaje jeszcze do przejęcia od ANR. Inaczej jest w Osieku Osiedle, gdzie gminne są 3-4 drogi. Być może przy realizacji drogi Skarszyn uda się poprawić drogi w Osieku Osiedle. Co do farm wiatrowych, to dawno już zostało wypracowane wspólne stanowisko z radnymi i ono nie uległo zmianie. Wszystkim nam zależy przecież na inwestycjach na terenie naszej gminy i na rozwoju gminy. Co do sprzedaży gruntów po byłych PGR – ach, to grunty są własnością ANR a dzierżawi je spółka Gospodarstwo Rolne Dzierżanowo. ANR ustali zasady sprzedaży. Wójt dodał, że ma nadzieję, iż zasady sprzedaży będą konsultowane z Izbą Rolniczą. Jeśli UG będzie posiadał jakiekolwiek informacje nt sprzedaży gruntów od ANR z prośbą o ich rozpowszechnienie, przekaże je w teren. UG może pomóc również  w  zorganizowaniu jakiegoś spotkania w omawianej sprawie, jeśli zajdzie taka potrzeba. W interesie gminy natomiast leży, aby przyszli nabywcy gruntów płacili podatki. Jeśli chodzi o teren Osiedla, prowadzone są rozmowy w sprawie 3-4 działek które moglibyśmy nabyć nieodpłatnie.
Przewodniczący Rady Gminy informował, że po Sesji odbędzie się spotkanie  w sprawie farm wiatrowych z firmą EDP. 
          Radny Bogdan interesował się terenem po byłym Algaderze w Blichowie.
Wójt Gminy przypomniał, że obecny właściciel terenu przekazuje gminie część płotu, który zostanie wykorzystany do ogrodzenia szkoły w Nowych Łubkach. Podziękował firmie za dobrą współpracę z UG. Dzięki przychylności nowych właścicieli, przy okazji wytyczenia ich gruntów,  zostały wytyczone nasze drogi będące dotychczas w ogrodzonym terenie.  Zinwentaryzowano również nasz wodociąg, który znajdował się przy wspomnianej drodze. Szefowie  firmy planują, aby w przyszłości na tym terenie powstało osiedle domów mieszkalnych lub coś  o charakterze usługowo – handlowym. Wszystko jest jeszcze na etapie planów.
          Radny Matczak pytał na jakim etapie są przygotowania dot. upamiętnienia katastrofy smoleńskiej?

Sekretarz Gminy informował, że zgodnie z wnioskiem Komisji Rady Gminy, poczyniono  kroki w tej sprawie. Przygotowano projekt zagospodarowania terenu naprzeciw przystanku PKS w Bulkowie. Padła kiedyś propozycja, aby odsłonięcie tablicy upamiętniającej katastrofę nastąpiło w dniu 11.11.br.
Przewodniczący Rady Gminy wyraził opinię, że termin 11. listopada jest odpowiedni.
           Radny Józwiak mówił nt upamiętnienia wydarzeń z II-ej wojny światowej przy starym kościele w Bulkowie – spalono kościół, bestialsko zamordowano księdza i członków ruchu oporu. Proponował, aby odsłonięcie pamiątkowej tablicy, również nastąpiło 11.11.br.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, aby zainteresowani tę kwestię  wpierw omówili z księdzem proboszczem.
        Na prośbę Wójta Gminy Sekretarz Gminy informował o pracach związanych z nadaniem gminie herbu. Komisja Heraldyczna w Warszawie poinformowała nas, że nasz wniosek w sprawie herbu gminy Bulkowo będzie opiniowany na posiedzeniu komisji w październiku br. i prawdopodobnie uzyska akceptację.
       Radny Woźniak interesował się sprawą budynku po byłej szkole w Nadułkach, oraz sprzedażą olszyny w Blichowie.
Wójt Gminy informował, że szczegóły sprawy dot. budynku w Nadułkach zna p. M. Jakubiak. W  sprawie muszą wypowiedzieć się spadkobiercy, których interesuje przede wszystkim cena nieruchomości.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, że część spadkobierców wyraziła opinię, iż nie będzie  w stanie zakupić obiektu i potem go utrzymać. Obecnie trwa oczekiwanie na opinię głównego spadkobiercy, który mieszka w Australii. Łącznie wycena nieruchomości to ok. 450.000 zł., z uwzględnieniem 50% upustu przy zakupie parku.
W sprawie sprzedaży olszyny w Blichowie Wójt Gminy informował, że odbyły się dwa przetargi i nie wpłynęła żadna oferta. Obecnie czekamy na okres jesienny  przypuszczamy, że zimą łatwiej jest prowadzić  prace przy wyrębie.
        Radny Matczak pytał jakie są szanse na pozyskanie środków finansowych na modernizację drogi Pilichowo – Pilichówko - Daniszewo? W imieniu mieszkańców pytał dlaczego pracownicy zatrudnieni przez Biuro Pracy pracują tylko w Bulkowie, a nie w terenie?
W sprawie modernizacji dróg Wójt Gminy przypomniał, że być może przy wykonywaniu tzw. schetynówki,  uda się zrealizować coś więcej. Dobrze byłoby, aby udało się wykonać modernizację dróg  przez  Pilichówek i  od Krubic w kierunku Osiedla Osiek. Powiat na  wszystkich swoje drogi posiada jedynie 1mln. zł. Co do osób zatrudnionych poprzez Biuro Pracy, to np. w wakacje pracowali oni przy szkołach.
Radny Józwiak dodał, że w/w osoby pracowały w terenie, m. in w Osieku, Pilichowie, Słupcy, Łubkach. Wiosną cała gmina była wysprzątana ze śmieci, likwidowano dzikie wysypiska śmieci.
Wójt Gminy powiedział, że jeśli jest potrzeba skierowania w/w osób w teren, to prosi o konkretne zgłoszenia. Dodał, że rozmawiał  z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych na temat współpracy w kwestii zadrzewień i zakrzaczeń przy drogach powiatowych i prace ruszyły. 
         Radny Bigos pytał czy gmina Radzanowo wykona jakieś prace na swoim odcinku drogi od Sochocino - Pragi w kierunku Wołowej?
Wójt Gminy informował, że kiedy z pracami dojdziemy do tego odcinka, będziemy rozmawiać z gminą Radzanowo. Obecnie priorytet to droga Sochocino - Praga – Nowe Łubki,  bo nią porusza się autobus szkolny.

Radny Bogdan informował, ż rozmawiał z Wójtem Gminy Radzanowo o wspomnianej drodze. Wójt Tadeusz Pokorski stwierdził, ż w 99% droga jest potrzebna mieszkańcom gm. Bulkowo a najchętniej, to drogę by nam oddał.  Dalej radny Bogdan prosił Wójta Gminy Bulkowo o wykoszenie poboczy na drogach w miejscowościach Sochocino - Praga,   Stare Łubki, Sochocino - Czyżewo.
       Radny Matczak interesował się organizowanym przez GOPS kursem na prawo jazdy kat. B.
Wójt Gminy odpowiedział, że informacje nt temat były przekazane w teren.
 Kierownik GOPS – u informowała, że kurs prawa jazdy to oferta dla kobiet, będących. podopiecznymi GOPS – u. Kolejny kurs rozpocznie się w styczniu 2013r.
Wójt Gminy apelował do radnych o przekazanie powyższej informacji w terenie, gdyż obecnie nie było chętnych do przystąpienia do kolejnej inicjatywy, kolejnego programu realizowanego przez GOPS.

Punkt 9.
          p. J. Klepczarek pytał, kiedy na teren gminy wejdą pojazdy sejsmiczne badające strukturę gleby? Powiedział, że co do gruntów po byłych PGR – ach, to kiedyś UG napisał pismo do Agencji, że nasi rolnicy nie są zainteresowani tymi gruntami. Apelował,  aby teraz wystosować z UG pismo do Agencji, że ziemia rolników interesuje.
Wójt Gminy mówił nt OSN –ów. Prawdopodobnie dzięki  naszym interwencjom, Gminy Bulkowo nie ma w projekcie OSN –ów. Szkoda tylko, że kiedy zorganizowane zostało spotkanie nt temat, to frekwencja było słaba. O pewne rzeczy trzeba zabiegać, występować, pisać pisma. Co do pisma w sprawie gruntów  zostanie to sprawdzone. Obowiązek informacyjny na pewno UG spełni.  Co do pojazdów sejsmicznych, to  miały one wejść na nasz teren na przełomie sierpnia i września. Pewnie wkrótce to nastąpi.
       Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z Uchwałą nr Pł.317.2012 Składu Orzekającego RIO w Warszawie Zespół w Płocku wyrażającą opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Bulkowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r. Opinia jest pozytywna.
       Przewodniczący Rady Gminy przekazał informacje nt uczestnictwa gminy  w IX Samorządowym Mazowieckim Turnieju Miast i Gmin, który odbył się w dn.15.09.br.  w Bodzanowie. Gmina Bulkowo otrzymała puchar za zdobycie 5. miejsca w klasyfikacji generalnej na 11. startujących drużyn. Puchary zdobyliśmy także za zdobycie 2. miejsca w konkursie przeciągania liny, 2. miejsca w konkursie ruchu drogowego i 3. miejsca w siatkówce.
Radny Józwiak informował, że zajęliśmy też inne miejsca na podium, ale akurat w konkurencjach, gdzie nie przewidziano pucharów ( np. podnoszenie odważnika, konkurs samorządowy czy strzelanie z broni pneumatycznej). Dodał, że Gmina Bulkowo otrzymała puchar za 5. miejsce, ponieważ sędziowie błędnie naliczyli punkty. Nastąpiła korekta punktacji i otrzymamy puchar za zajęcie 4. miejsca. Interweniował w tej sprawie sekretarz gminy p. T. Kolczyński. Radny Kuliński stwierdził, że rzeczywiście nie wzięto pod uwagę wszystkich punktów.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował organizatorom za przygotowanie turnieju oraz wszystkim za uczestnictwo.
Radny Powiatu A. Kuliński  przekazał  Wójtowi Gminy pamiątkową koszulkę z   IX Turnieju.
Przekazał również medal dla Gminy Bulkowo „ Przyjaciela Gminy Bodzanów”. Podobny medal otrzymał również radny M. Józwiak.

Punkt 10.
         Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka, dokonując zamknięcia XVII –ej Sesji Rady Gminy Bulkowo. Obrady zakończono ok. godz.12.10.
                                                  
                               Na tym protokół zakończono.

Protokołował:                                              Przewodniczący obrad:

Dariusz Kowalewski                                          Waldemar Kajka


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi