nazwa dokumentu: Protokół Nr XLVI/22

Protokół Nr XLVI/22

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 13 września 2022r.

Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, remiza OSP w Nadułkach.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy p. Aniela Kopaczewska

- Skarbnik Gminy p. Mariola Rzymkowska

- Radny Powiatu Płockiego p. Bogdan Matczak.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2022r.

c) ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo

8. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

9. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia obrad, po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

W imieniu Wójta Gminy Sekretarz Gminy wniosła o dokonanie następujących zmian w porządku obrad:

- wykreślenie z porządku projektu uchwały w punkcie 7c i jednocześnie wprowadzenie w to miejsce projektu uchwały w sprawieuchylenia uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo

- wprowadzenie do porządku w punkcie 7d projektu uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku warsztatowo-socjalnego i hali garażowej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 184/2, obręb geodezyjny 0003 Bulkowo Butary w miejscowości Bulkowo Kolonia”

Radni jednogłośnie (15 za) przyjęli zaproponowane zmiany.

Punkt 3.

Protokół z XLV sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (15 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.

Wójt Gminy poinformował o swojej działalności międzysesyjnej.

25.08. – spotkał się z p. L. Dąbrowskim, Przewodniczącym Rady Powiatu w Płocku. Tego samego dnia wraz z  delegacją z naszej gminy uczestniczył w podpisywaniu umowy pomiędzy powiatem a wykonawcą na realizację 1km drogi powiatowej Włóki – Piączyn.

28.08. – uczestniczył w Dożynkach Parafii Daniszewo. Tego samego dnia uczestniczył w Dożynkach Gminy Dzierzążnia. Podziękował za zaproszenia.

29.08. - spotkał się z przedstawicielami OSP w sprawie organizacji dożynek w naszej gminie.

30.08. – wspólnie z Radnym p. M. Józwiakiem spotkał się z mieszkańcami osiedla w Bulkowie w sprawie obecnie prowadzonej inwestycji na osiedlu i dalszych planów inwestycyjnych.

31.08. – uczestniczył w odbiorze placu zabaw przy Punkcie Przedszkolnym we Włókach oraz w podpisaniu umowy na dowóz dzieci szkolnych. Tego samego dnia podpisywał akt notarialny dot. odkupienia gruntów przyległych do drogi gminnej w Nadułkach – Majdanach.

04.09. – uczestniczył w Dożynkach Gminnych w Blichowie. Święto Plonów było wspaniałym wydarzeniem, w którym licznie uczestniczyli mieszkańcy oraz osoby spoza naszej gminy. Było wielu gości. P. Wójt podziękował za organizację dożynek pracownikom Urzędu Gminy, Gospodarki Komunalnej, Gminnej Biblioteki Publicznej, druhom Ochotniczej Straży Pożarnej, Kołom Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniom i wszystkim pozostałym. Sztab organizacyjny pracował pod kierownictwem p. Sekretarz, za co p. Wójt serdecznie podziękował. Podziękował Radnym, którzy włączyli się w organizację i pełnili rolę współgospodarza jak również ks. kanonikowi Wł. Dzieńkowskiemu i pozostałym duchownym.

05.09 – wspólnie z  Ministrem p. M. Małeckim, Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie p. M. Ryszką i dyrektor regionalną p. M. Grodecką, uczestniczył   w podpisaniu porozumień na dofinansowanie odbioru azbestu oraz utworzenia ścieżek edukacyjnych w naszej gminie.

06.09. – na terenie szkoły w Bulkowie, wspólnie z druhami z OSP i młodzieżą szkolną uczestniczył w widowisku  przygotowanym przez aktorów Teatru Dramatycznego w Płocku z okazji obchodów 100-lecia naszej OSP.

07.09 – spotkał się z mieszkańcami w sprawie fotowoltaiki.

08 – 09.09. – uczestniczył w wyjeździe studyjnym organizowanym przez firmę AQUA.

11.09. – uczestniczył w Dożynkach Parafii Bulkowo. Tego samego dnia uczestniczył w Dożynkach Gminy Mała Wieś.  Podziękował za zaproszenia.

12.09. – uczestniczył w posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy.

W okresie międzysesyjnym wydano  9  Zarządzeń Wójta Gminy, które dostępne są w BIP - ie Gminy.

Punkt 5.

W okresie międzysesyjnym posiedzeń poszczególnych komisji nie było. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji zostanie opublikowany w BIP – ie Gminy.

Punkt 6.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady

Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2022r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku warsztatowo-socjalnego i hali garażowej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 184/2, obręb geodezyjny 0003 Bulkowo Butary w miejscowości Bulkowo Kolonia”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.

Radny Powiatu p. B. Matczak zapytał o budynek dla GK, który od dawna był w „sferze marzeń”, oraz zaprosił na Dożynki Powiatowe do Drobina.

Wójt Gminy dodał, że w „sferze marzeń” były też inne inwestycje jak np. modernizacja oczyszczalni ścieków czy modernizacje Stacji Uzdatniania Wody, a jednak już wiele z tych inwestycji  wykonano, inne zaraz będą realizowane. Cały czas idziemy dalej i mamy nadzieję, że na budowę hali dla potrzeb GK również uda się pozyskać wysokie dofinansowanie tak, jak to się dzieje z pozyskiwaniem przez nas środków zewnętrznych przez ostatnie lata  i inwestycję zrealizujemy. Ceny powoli stabilizują się i rozbieżność pomiędzy kosztorysem zadania a kwotą dofinansowania powinna być już niewielka. Robimy wszystko, aby tę inwestycję wykonać.

P. Wójt zaprosił Radnych, Sołtysów i mieszkańców na konsultacje  Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność stowarzyszenia LGD „Razem dla Rozwoju” na lata 2021 - 2027, które odbędą się w dniu 21.09.br. w remizie OSP Bulkowo, o godz. 14.00. Następnie p. Wójt zaprosił uczestników obrad i mieszkańców gminy na Dożynki Powiatu Płockiego, które odbędą się w dniu 18.09.br w Drobinie. Rozpoczęcie – godz. 12.00.  Gminę Bulkowo, wystawiając stoisko, będzie reprezentował Radny p. M. Józwiak.  W dniu 15.09.br.,o godz. 12.00, w GBP w Bulkowie odbędzie się uroczystość z okazji 75 – lecia biblioteki, na którą p. Wójt zaprasza.

Radny M. Józwiak zapytał o ścieżki edukacyjne. Zwrócił się też do Radnego Powiatu p. B. Matczaka z zapytaniem o środki finansowe w budżecie powiatu na 2023r. na modernizację drogi powiatowej od Bulkowa w kierunku Radzanowa oraz o budowę chodnika w Bulkowie – Kolonii od centrum do skrzyżowania w kierunku Góry, a najlepiej byłoby, aby chodnik powstał do tworzącego się centrum handlowego Olatrans.

Radny Powiatu p. B. Matczak odpowiedział, że przekazał właścicielce firmy, aby zabiegała  o chodnik do terenu handlowego i wie, że to czyni. Modernizacja drogi powiatowej od Bulkowa w kierunku Radzanowo na pewno będzie wykonywana. Obecnie przygotowywane są projekty, ujęty jest też chodnik w Bulkowie – Kolonii.  Dodał, że można jeszcze w tych sprawach zorganizować spotkanie.

Wójt Gminy przypomniał, że spotkań dot. mienia powiatu w Bulkowie, bezpieczeństwa w centrum Bulkowa było już kilka. Za każdym razem prosiliśmy, aby starostwo powiadamiało nas o pracach projektowych na naszym terenie w celu konsultacji.  P. Wójt wie, że tworzy się wspomniany projekt i ma nadzieję, że powiat zaprosi nas na konsultacje.  Jeśli chodzi o ścieżki edukacyjne, to będą one w formie stołów edukacyjnych. Powstaną przy szkole w Blichowie, przy remizie OSP w Bulkowie  i dotyczą ekologii. Uroczyste otwarcie nastąpi odpowiednio 28 i 29.09.br.

Radny M. Józwiak przypomniał, ze na terenie naszej gminy zatrzymał się, idąc na pola  Grunwaldu,  król  Władysław  Jagiełło z wojskami. Nasza gmina gościła też gen. Hallera.

Może w przyszłości uświetnimy w jakiś sposób te fakty np. poprzez tablice historyczne? Może np. droga Bulkowo – Góra mogłaby zostać nazwana imieniem Wł. Jagiełły?

P. Wójt poinformował, ż obecnie można było pozyskać zewnętrzne środki finansowe z WFOŚiGW na ścieżki ekologiczne. Może w przyszłości pojawi się jakaś możliwość pozyskania środków na cele historyczne.

Radny Powiatu p. B. Matczak zapytał, jak gmina poradzi sobie z rosnącymi cenami energii elektrycznej oraz z ogrzewaniem szkół, bo wszystko bardzo drożeje.

Wójt Gminy odpowiedział, że jeszcze przez jakiś czas (do czerwca i grudnia 2023r.) będą obowiązywać stawki za energię wcześniej wynegocjowane przez gminę i są one dla gminy b. korzystne. Na pewno jednak, głównie z powodu rosnących cen, tak jak praktycznie we wszystkich samorządach, skonstruowanie budżetu na przyszły rok będzie b. trudne. Mimo trudności, tak opracujemy budżet, aby był on „spięty”. P. Wójt wyraził opinię, że nie sądzi, aby w kraju zamykano szkoły z powodu zbyt niskich temperatur w salach lekcyjnych. Chociaż trzeba przyznać, że szereg rzeczy jest od nas niezależnych i nieprzewidywalnych, nie wiemy np. jak będą wyglądały stosunki Rosja – Unia Europejska. P. Wójt dodał, że dzięki staraniom p. Skarbnik, gmina odzyskała podatek VAT z  inwestycji tj. modernizacji oczyszczalni ścieków w Bulkowie  i modernizacji SUW we Włókach w łącznej wysokości 642.695 zł. Jest to pokaźna kwota, która zasili nasz budżet.

Punkt 9.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia XLVI sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz.10.40.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski

Protokołował: D.Kowalewski

 
informacje wprowadził:Piotr Bana
informacje wytworzył:Piotr Bana
data dodania: 18 Stycznia 2023
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Piotr Bana / 18 Stycznia 2023