nazwa dokumentu: Protokół Nr XLVIII/22

Protokół Nr XLVIII/22

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 17 listopada 2022r.

Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, remiza OSP w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Skarbnik Gminy  p. Mariola Rzymkowska

- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Izabela Zuchora

- Radny Powiatu Płockiego  p. Bogdan Matczak.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania Radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035 (druk nr 312)

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2022r. (druk nr 313)

c) dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (druk nr 314)

d) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (druk nr 315)

e) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 316)

8. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

9. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

W imieniu Wójta Gminy Skarbnik Gminy wniosła o umieszczenie w punkcie 7f projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 181/XXX/21 Rady Gminy Bulkowo z dnia 13 lipca 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr 187/XXXI/21 z dnia 22 lipca 2021 roku. Projekt uchwały był omawiany podczas ostatniego wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy. (poprawkę przyjęto jednogłośnie – 15 za).

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie (15 za), bez dokonywania zmian, w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 4.

Wójt Gminy poinformował o swojej działalności międzysesyjnej.

26.10. – uczestniczył w posiedzeniu Komisji ds. opiniowania i przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych.

28.10. – spotkał się z Prezesem OSP Nowe Łubki w sprawie najbliższych inwestycji.

02.11. – w UG spotkał się z Przedstawicielem firmy Hidrostal oraz z Prezesem Spółdzielni Techniczno – Usługowej.

03.11. – uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Komisji ds. opiniowania i przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych, tym razem w terenie.

04.11. – to podpisanie umowy z firmą Rolserwis na dostawę ciągnika i wozu asenizacyjnego – dostawa sprzętu nastąpi na przełomie listopada i grudnia br. (kwota 501.840 zł), tego samego dnia podpisał umowę z firmą MAR AGENCY Sp. z o.o. Łódź na realizację II etapu modernizacji oczyszczalni ścieków w Bulkowie (kwota 3.444.000 zł).

07.11. – to podpisanie umów z udziałem Przedstawicieli OSP Pilichówko i OSP Nowe Łubki w sprawie realizacji kotłowni i ogrzewania na gaz. Przypomniał, że część środków na te inwestycje pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

08.11. – wspólnie z p. Skarbnik uczestniczył w podpisaniu aneksu do umowy na realizację projektu „ Pod  biało – czerwoną”, czyli instalacji masztu  w centrum Bulkowa.

09.11. – odwiedzili nas Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji oraz ratownicy  Pogotowania Ratunkowego, w ramach projektu „ Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Miejsce spotkania to Szkoła Podstawowa w Bulkowie.

10.11. – uczestniczył w Gminnych Obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Obecny był poczet flagowy Mazowieckiej VI Brygady Obrony Terytorialnej, nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi na maszt. Podziękował mjr R. Wojciechowskiemu. Nastąpiło też nadanie imienia „Orła Białego” Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach. Dziękował za obecność pocztów sztandarowych, jak również wszystkim za obecność i zaangażowanie w przygotowanie obchodów. Tego samego dnia uczestniczył w wyborach w Kole Gminnym Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Przewodniczący koła został wybrany na kolejną kadencję.

15.11. – uczestniczył w rozpoczęciu projektu „Bulkowo gra do jednego kosza”, dzięki realizacji którego będzie propagowana gra w koszykówkę. Podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia. Wspaniała inicjatywa dla dzieci i młodzieży. Tego samego dnia uczestniczył w telekonferencji z posiedzenia Zespołu w Sejmie RP dot. ustaleń co do przebiegu trasy S10. Jeśli pojawią się jakieś konkrety, p. Wójt będzie o nich informował.

16.11. – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.

W okresie międzysesyjnym wydano 11 Zarządzeń Wójta Gminy, które dostępne są w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.

W okresie międzysesyjnym posiedzeń poszczególnych komisji Rady Gminy nie było. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

Punkt 6.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2022r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 181/XXX/21 Rady Gminy Bulkowo z dnia 13 lipca 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr 187/XXXI/21 z dnia 22 lipca 2021 roku. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.

Wójt Gminy zwrócił się z prośbą do Radnych, aby przekazywali w swoich okręgach wyborczych, sołectwach informacje nt. składania przez mieszkańców wniosków o zakup węgla. Dotychczasowe zgłoszenia mieszkańców miały na celu jedynie oszacowanie, ile węgla będzie potrzeba dla całej gminy i to realizowaliśmy na prośbę Wojewody Mazowieckiego. Teraz chodzi już o składanie pisemnych deklaracji co do zakupu węgla w ilości maksymalnie 1.5 t, w okresie do końca br. Okólniki w tej sprawie wraz z wzorem wniosku przekazano w teren. Zgodnie ze złożonymi wnioskami będziemy zamawiali kolejne transze opału. Prawdopodobnie w styczniu trzeba będzie ponowić wniosek o zakup opału z terminem realizacji do końca kwietnia 2023r.

W chwili obecnej system wydaje się działać sprawnie. W poniedziałek wprowadziliśmy dane a już we wtorek PGE Paliwa nawiązało z nami kontakt i za chwilę podpiszemy umowę - węgiel będzie mógł być dostarczany do mieszkańców. Jeśli chodzi o jego jakość, to podczas telekonferencji przekazano nam, że będą certyfikaty jakości. Można też będzie składać reklamacje. Trzeba odnotować , że w związku z rozprowadzeniem tańszego węgla obniżyły się  ceny węgla na składach opałowych. Poinformował, że na ok 1500 gospodarstw domowych złożono ok. 600 wniosków.

Wójt Gminy poinformował o odbytym przetargu i podpisaniu umowy na odbiór odpadów komunalnych. Przetarg wygrała firma Remondis - kwota z przetargu to 1.127.829 zł, druga złożona oferta firmy PreZero opiewała na kwotę 1.381.385 zł. P. Wójt poinformował o stawkach opłaty za odbiór odpadów w innych gminach: Gmina Bodzanów w br. ma stawkę 30 zł, a na rok przyszły również 30 zł, Gmina Brudzeń Duży odpowiednio 31 zł  i 31 zł, Gmina Gąbin 29 zł i 29 zł, Gmina Łąck 33 zł i 33 zł (przy zabudowie wielolokalowej 27 zł, Gmina Nowy Duninów 21 zł i 28 zł, Gmina Radzanowo 26 zł i 30 zł, Gmina Stara Biała 33 zł i 33 zł, nasza Gmina 20 zł i 26 zł. Podziękował firmie Remondis za wzorową współpracę. Rozwiązania, które przyjęliśmy kilka lat temu nadal działają, jesteśmy liderem w kwestii stawek za odbiór odpadów.

Wójt Gminy poinformował o otwarciu ofert na dostawę oleju opałowego. Oferty złożyło 6 firm, najniższa jest firmy AUTOCENTRUM PALIWA Sp. z o.o. Sp.k. z Płocka.

Wójt Gminy poinformował o podpisanych umowach: na opracowanie dokumentacji projektowej na zaplecze garażowo – socjalne dla GK – kwota 24.600 zł brutto (umowa z p. T. Reczkowskim), na Inspektora Nadzoru dot. realizacji II etapu modernizacji oczyszczalni ścieków w Bulkowie – kwota 38.899.98 zł brutto (firma HANISAN Warszawa).

Wójt Gminy przypomniał o szerokich inwestycjach w OSP, o czym szczegółowo informował na poprzedniej sesji. Pozyskano dla straży b. duże środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podpisano umowę z firmą A. Józwiak z Dobrzykowa na termomodernizację garażu i wieży w OSP Blichowo – garaż 39.000 zł brutto, wieża 13.900 zł brutto.

Radny Powiatu p. B. Matczak zapytał o przepisy dot. przyznawania dodatku węglowego.

Kierownik GOPS poinformowała, że 3.11.br. Sejm przyjął nowelizację ustawy, w myśl której dodatek węglowy można przyznać dla kilku gospodarstw domowych na jednej posesji. Jeśli brak jest oddzielnego adresu, to wystarczy wykazać, że podjęło się kroki formalne w celu jego nadania. Druga sytuacja do otrzymania dodatku, to faktyczne posiadanie oddzielnego gospodarstwa domowego w jednym budynku , czyli pokoju, kuchni plus ewent. łazienki.

Radna Gminy A. Grabarczyk pytała o braki w BIP – ie pod kątem publikacji protokołów z sesji i wspólnych posiedzeń komisji.

P. Wójt odpowiedział, ż sprawdzi tę sytuację i jeśli są braki to będzie to naprawione.

Zwrócił się też do Radnego Powiatu o zgłoszenie w powiecie potrzeby przedzimowego objazdu dróg powiatowych na terenie gminy pod kątem dziur, wyrw i połatania tych miejsc, w trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z tych dróg. Przykładem może być droga Nadulki – Daniszewo.

Radny Powiatu p. B. Matczak odpowiedział, że na bieżąco zgłasza wszystkie sprawy dotyczące dróg powiatowych na naszym terenie i pamięta o tych drogach,  bo to są sprawy najważniejsze.

Wójt Gminy dodał, że ważne jest, aby do powiatu dochodziły sygnały od wielu osób, wówczas szansa na realizację jest większa. Od lat zabiega np. o nakładę na drodze powiatowej Nadułki – Daniszewo i jak na razie są tylko obietnice. Mieliśmy już taki przypadek drogi powiatowej łatanej doraźnie, którą corocznie „wysadzało” i kiedy w końcu powiat zrobił solidnie cały odcinek, to do dziś jest z tą drogą spokój.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski przypomniał o obietnicach powiatu dot. modernizacji drogi powiatowej Bulkowo – Blichowo, przez wieś w Bulkowie oraz chodników w Bulkowie. Sugerował ponowne spotkanie z władzami powiatu w tych sprawach.

Radny Powiatu p. B. Matczak wyraził opinię, że  spotkanie to dobry pomysł.

Radny Gminy p. R. Marcinak zgłosił nieprawidłowości, jakie pozostawia po swoich pracach firma realizująca światłowód. Nie pozostawia po tych pracach terenu w takim stanie, jaki był  przed inwestycją, niedrożne są mostki.

Wójt Gminy poinformował, że niestety są problemy z tą firmą, z naszej strony było już wiele interwencji i dalej na bieżąco będziemy monitorowali ich pracę. Prosił o zgłaszanie niedociągnięć.

Radny Powiatu p. B. Matczak pytał o zapraszanie na sesje Rady Gminy p. Starosty i kierownika Bazy w Bodzanowie.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski przypomniał, że te osoby zapraszane są na nasze sesje praktycznie zawsze, za wyjątkiem jedynie sesji, które czasami trzeba zwołać w trybie pilnym.

Punkt 10.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia XLVIII sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 11.00.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski

Protokół sporządził: D. Kowalewski

 
informacje wprowadził:Piotr Bana
informacje wytworzył:Dariusz Kowalewski
data dodania: 19 Stycznia 2023
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Dariusz Kowalewski / 19 Stycznia 2023