nazwa dokumentu: Protokół Nr LII/23

Protokół Nr LII/23

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 31 stycznia 2023r.

Rozpoczęcie obrad – godz.9.00, remiza OSP w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 14. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy p. Aniela Kopaczewska

- Skarbnik Gminy p. Mariola Rzymkowska

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Izabela Zuchora

- Inspektor ds. drogowych p. Piotr Woźniak

- Radny Powiatu Płockiego p. Bogdan Matczak

- Radny Powiatu Płockiego p. Piotr Skorupski

- Sołtysi – 1 osoba

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  LI sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2035

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023r.

c) rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego poprzez zmianę konstrukcji dachu na dz. nr ewid. 11/16 położonej w miejscowości Nadułki w gm. Bulkowo

d) remontu dworku z końca XIX wieku w Worowicach

e) określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Bulkowo

f) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo

g) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

h) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

i) wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych Gminy Bulkowo

j) zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie

k) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Bulkowo na lata 2023 – 2027

l) podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

8. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

9. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

W imieniu Wójta Gminy prop. zmian w proponowanym porządku obrad zgłosiła Sekretarz Gminy:

- przenieść punkt 8 po punkcie 6. (p. Wójt wyjaśnił, że dziś o godz.11.00 musi być obecny w UM Płocka w celu podpisana umowy dot. Obszaru Funkcjonalnego m. Płocka)

- wykreślić punkt 7e

- ustalić punkt 7j w nowym brzmieniu tj. „nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bulkowie”

- wprowadzić w punkcie 7ł projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Radni jednogłośnie (14 za) przyjęli zaproponowane zmiany. Po ich przyjęciu nastąpiła zmiana numeracji części punktów porządku obrad.

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (14 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.

Wójt Gminy poinformował o swojej działalności międzysesyjnej.

05.01. – uczestniczył w spotkaniu dot. omówienia szczegółów poprowadzenia przyłączy kanalizacji przez Bulkowo (wieś).

10.01. – uczestniczył w zebraniu Zespołu wykonawczo – monitorującego ds. modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Nowych Łubkach.

12.01. – spotkał się z kierownikiem Energi Oświetlenie p. M. Gołuchowskim nt. modernizacji oświetlenia, m.in. wymiany lamp sodowych na energooszczędne. Być może można by wykorzystać tu środki w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw dla sołectw, które jeszcze z tego programu nie korzystały. Tego samego dnia spotkał się z przedstawicielami OSP Bulkowo, OSP Blichowo a następnie z urbanistką p. A. Pejtą.

17.01. – uczestniczył w kolejnym spotkaniu Zespołu ds. SUW Nowe Łubki.

18.01. – w UG spotkał się z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Płocku a następnie spotkał się z druhami z OSP Nadułki. Tego samego dnia uczestniczył też w zebraniu organizacyjnym Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej gminie.

19.01. – spotkał się z projektantem dot. planu budowy oczyszczalni ścieków w Osieku.

20.01. – uczestniczył w spotkaniu nt. modernizacji drogi powiatowej od Bulkowa przez Blichowo do gm. Radzanowo, która będzie realizowana w ramach Polskiego Ładu. Starostwo przedstawiło gotowy projekt. Uruchomione jest postępowanie przetargowe.

24.01. – uczestniczył w podpisaniu umowy za pozyskanie samochodu – karetki z Wojewódzkiej Stacji Transportu Sanitarnego dla OSP Nowe Łubki. Za karetkę, która była na stanie gm. Słubice zapłaciliśmy tylko 1. 300 zł.

26.01. – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.

27.01. – uczestniczył w Komisji konkursowej na stanowisko urzędnicze w UG ds. podatkowych. Wpłynęło 5 ofert. Stanowisko ds. rozwoju, planowania i zagospodarowania przestrzennego objęła p. J. Stanisławska.

28.01. – uczestniczył w Walnym zebraniu sprawozdawczym OSP Bulkowo. Było to szczególne wydarzenie, ponieważ aż 20 młodych adeptów sztuki strażackiej złożyło ślubowanie. W zebraniu uczestniczyli Radny Sejmiku Woj. Mazowieckiego p. A. Czapliński, Przedstawiciel Komendanta Miejskiego PSP, Prezes ZOP OSP  p. H. Januszczyk, jak również rodzice młodych strażaków.

29.01. – uczestniczył w 31 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bulkowie. Serdecznie podziękował wszystkim za pracę, zaangażowanie oraz uczestnictwo.

30.01. – na zaproszenie Starosty Płockiego uczestniczył w Konwencie Gmin Powiatu Płockiego.

W okresie międzysesyjnym p. Wójt odbył też szereg spotkań z mieszkańcami.

Wydano 13 Zarządzeń Wójta Gminy, które dostępne są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.

W okresie międzysesyjnym posiedzeń poszczególnych komisji nie było. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji zostanie opublikowany w BIP – ie Gminy Bulkowo.

Punkt 6.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

Wójt Gminy poinformował o podpisaniu umowy z p. K. Krzyżanowskim na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na modernizację drogi gminnej Nowe Łubki – Słupca Prace na drodze zostały już rozpoczęte. Podpisano  umowę z firmą PPHU Callas P. Młynarek na opracowanie Programu funkcjonalno – użytkowego dla modernizacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Osieku. Zmuszeni byliśmy unieważnić postępowanie przetargowe na budowę garażu dla OSP Bulkowo, ponieważ najtańszy wykonawca nie złożył wymaganej dokumentacji w określonym terminie. Ogłoszony został nowy przetarg, termin składania ofert to 10.02.br., ale może zostać wydłużony. Ogłoszono nabór wniosków na remonty dróg powiatowych i gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023r. Planujemy złożyć dwa wnioski: jeden na drogę w Starym Podlecku (ok. 830 m) - na położenie warstwy ścieralnej, wartość kosztorysowa to 527 tys. zł, drugi na drogę Blichowo – Gocłowo (odcinek w Blichowie ok. 1 km), również na położenie kolejnej warstwy, która była planowana, wartość kosztorysowa to 676 tys. zł. Na remonty dróg o długości do 1km nie musimy występować o wydanie decyzji środowiskowej a czas na składanie wniosków jest krótki. Zakres środków zewnętrznych wynosi 50 – 80% wartości kosztorysowej i jeśli otrzymamy dofinansowanie w granicach 80%, to przystąpimy do realizacji zadań, jeśli będą to kwoty niższe, wówczas rozważymy co dalej. Dobrze byłoby, aby powiat również złożył wnioski na remonty dróg powiatowych w naszej gminie.  Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie boiska w Blichowie.

Wójt Gminy raz jeszcze podziękował i pogratulował wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowania 31 Finału WOŚP na czele z Szefową Sztabu p. N. Maćkiewicz. Na chwilę obecną zebrano 53.142.38 zł i jest to nasz rekord! Gdyby zebraną kwotę przeliczono na jednego mieszkańca bylibyśmy w ścisłej czołówce! P. Wójt serdecznie podziękował wszystkim darczyńcom.

Wójt Gminy poinformował o podpisaniu Zarządzenia nr 12/2023 w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich. Zebrania wyborcze w poszczególnych sołectwach odbędą się w okresie od 01.02. do 30.04.br. Przewodniczącymi zebrań tradycyjnie będą radni z danego okręgu wyborczego. P. Wójt dodał, że w Sejmie trwają prace dot. ustalenia stałego wynagrodzenia dla sołtysów.

Wójt Gminy poinformował, że w 2022r. gmina pozyskała z zewnątrz kwotę 11.5 mln. zł! Jeszcze nigdy w jednym roku nie pozyskano tak wysokiej sumy. Jeśli wszystko zakończy się pozytywnie, to w 2023r. wykonamy inwestycje za ok. 15 mln. zł!

Radny Powiatu p. B. Matczak przyłączył się do gratulacji dla organizatorów 31 Finału WOŚP. Dodał, że szczególne gratulacje i podziękowania należą się p. M. Józwiakowi, który zapoczątkował WOŚP w gm. Bulkowo. Jeśli chodzi o sprawy w powiecie, to zgodnie z zapowiedzią będzie modernizowany odcinek drogi powiatowej we Włókach, będzie modernizowana droga powiatowa od Bulkowa do gm. Radzanowo. Dodał, że zabiega o poprawę warunków pobytu na dworcu przy ul. Jachowicza w Płocku dla osób korzystających z przewozów autobusowych, m.in. naszej młodzieży, gdzie brakuje sanitariatów czy miejsc siedzących dla podróżnych. Poinformował, że do Płocka przybędą osoby spoza Europy i mogą też pojawić się w gminach.

Wójt Gminy stwierdził, że jeśli chodzi o modernizację drogi powiatowej we Włókach liczy, że powiat dotrzyma słowa i chociaż podbudowa tej drogi zostanie wykonana do końca. Prosił Radnych Powiatu o interwencję, bo z tego co przekazano p. Wójtowi wynika, że przetarg na modernizację drogi we Włókach został ogłoszony bez budowy zjazdów. Zjazdy są b. strome, zbyt krótkie i chyba bez należytego utwardzenia, trudno tam wjechać sprzętem rolniczym. Rowy są przewidziane w projekcie.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami p. Wójt opuścił salę obrad.

Radny Powiatu p. B. Matczak poinformował, że dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych zapewniał go, że solidne zjazdy we Włókach będą wykonane na koszt starostwa, prosił tylko rolników o wywiezienie ziemi.

Radny Gminy p. M. Józwiak zapytał Radnego Powiatu p. B. Matczaka, czy w powiecie mówi się coś nt. farm wiatrowych?

Radny Powiatu p. B. Matczak odpowiedział, że na posiedzeniach komisji mówi się o tym, ale bez żadnych konkretów. Nadal trwają prace w Sejmie.

Radny Powiatu p. P. Skorupski powiedział, że wspiera działania p. B. Matczaka dot. poprawy warunków dla podróżnych na dworcu przy ul. Jachowicza w Płocku. Niestety, na ten moment „odbijają się od ściany”. Tej sprawy jednak nie zostawią. Dodał, że jeśli chodzi o remonty dróg powiatowych w naszej gminie, to zabiegają o remont drogi Nadułki – Nowe Łubki – Blichowo, o drogę w Pilichówku, czy przez wieś w Bulkowie. Potwierdził słowa p. B. Matczaka o trwających w Sejmie pracach nad ustawą dot. farm wiatrowych.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski stwierdził, że uczestniczył w wielu spotkaniach nt. wiatraków, duża część mieszkańców była przeciwna takim inwestycjom, przedstawiciele farm też nie chcieli ustąpić. Na pewno potrzeba tu zgodnej współpracy z mieszkańcami. Podobnie jest u nas z fotowoltaiką, a zarówno wiatraki jaki i fotowoltaika powstają w sąsiednich gminach i tym gminom przynoszą dochody. Jednocześnie mieszkańcy chcieliby szeregu inwestycji na swoim terenie.

Radny Powiatu p. B. Matczak przypomniał, że z powodu protestów prężna, rozwijająca się i zatrudniająca b. wiele osób firma z naszej gminy przeniosła się do Gostynina.

Punkt 8.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2035. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego poprzez zmianę konstrukcji dachu na dz. nr ewid. 11/16 położonej w miejscowości Nadułki w gm. Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie remontu dworku z końca XIX wieku w Worowicach. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawieszczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

h)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

i)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bulkowie. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

j)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Bulkowo na lata 2023 – 2027. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

k)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

l)

Kierownik GOPS poinformowała, że w dniu 28.12.2022r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę dot. zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Od dnia 01.01.br podwyższono kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania świadczeń z w/w programu ze 150% do 200% kryteriów określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej. Rozszerza to grono osób, które mogą korzystać z pomocy.

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

Punkt 9.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia LII sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 9.55.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski

Protokół sporządził: D. Kowalewski

 
informacje wprowadził:Piotr Bana
informacje wytworzył:Dariusz Kowalewski
data dodania: 20 Kwietnia 2023
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Dariusz Kowalewski / 20 Kwietnia 2023