nazwa dokumentu: Protokół Nr LVI/23

Protokół Nr LVI/23

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 31 maja 2023r.

 

Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, remiza OSP w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 14. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy p. Aniela Kopaczewska

- Skarbnik Gminy  p. Mariola Rzymkowska

- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Natalia Maćkiewicz

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Robert Wiśniewski

- Zastępca kierownika Gospodarki Komunalnej p. Piotr Woźniak.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Debata nad „Raportem o stanie Gminy Bulkowo za 2022r.”

a) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bulkowo wotum zaufania (druk nr 362)

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022r.

b) udzielenia Wójtowi Gminy Bulkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022r.

c) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2035

d) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023r.

e) realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i/lub przebudowa i/lub nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej położonego na działce nr ew. 205, obręb geodezyjny 0002 Blichowo, w miejscowości Blichowo, gm. Bulkowo

f) realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i/lub przebudowa i/lub nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej położonego na działkach nr ew. 319 i 297, obręb geodezyjny 0015 Łubki Nowe, w miejscowości Nowe Łubki, gm. Bulkowo

g) realizacji zadania inwestycyjnego "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bulkowo"

h) realizacji zadania inwestycyjnego "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Nowe Krubice"

i) realizacji zadania inwestycyjnego "Zakup i montaż lampy solarnej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego w sołectwie Stary Podleck"

j) realizacji zadania inwestycyjnego "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Sochocino-Badurki"

k) realizacji zadania inwestycyjnego "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Stare Łubki"

l) realizacji zadania inwestycyjnego "Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Chlebowo"

ł) ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bulkowo

9. Raport z wykonania w 2022 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji.

10. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

11. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

W imieniu Wójta Gminy zmiany do porządku obrad zgłosiła Sekretarz Gminy wnosząc o wprowadzenie w punkcie 8m oraz 8n projektów uchwały w sprawach:

- realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie ledowe na terenie Gminy Bulkowo”

- realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Remont lokalnego centrum integracyjnego w m. Włóki, gm. Bulkowo”. (zmiany przyjęto jednogłośnie – 14 za).

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (14 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.

W nawiązaniu do deklaracji złożonej na poprzedniej sesji Rady Gminy Bulkowo p. Wójt złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej za okres od LIV sesji.

04.04. – uczestniczył w spotkaniu Wielkanocnym w Klubie Seniora.

06.04. – spotkał się z firmą Konsultacje Energetyczne.

07.04. – spotkał się z kierownikiem firmy, która wykonuje modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Nowych Łubkach.

11.04. – składał kolejne podpisy na dokumentach dot. dodatku dla strażaków – emerytów.

13.04. - uczestniczył w Uroczystościach Katyńskich, które odbyły się przy Szkole Podstawowej w Bulkowie. Obecny był m.in. Sekretarz Powiatu p. M. Twardy oraz Radni Gminy Bulkowo. Podziękował wszystkim za obecność oraz za przygotowanie uroczystości.

14.04. – wspólnie z p. Skarbnik w Gminnym Ośrodku Kultury w Bielsku podpisywał umowę na dofinansowanie dla OSP Bulkowo i OSP Nadułki.

17.04. – spotkał się z Zarządem OSP Nowe Łubki a następnie z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy.

18.04. – podpisywał umowę na wykonanie kanalizacji w Bulkowie.

19 - 20.04. – uczestniczył w Kongresie Obszarów Wiejskich.

21.04. – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy a następnie w podpisaniu umowy na dofinansowanie dla OSP Nadułki.

24.04. – uczestniczył w spotkaniu w Kobylnikach podsumowującym działalność Klubu Seniora, który w określonej formie funkcjonował do 31 kwietnia br. Obecnie klub działa w okrojonej formie.

25.05. – odbyły się konkursy na dyrektorów szkół w Bulkowie, Blichowie i Nowych Łubkach.

Kandydatami byli odpowiednio: p. Paweł Skulimowski, p. Joanna Grzywińska – Dybek i p. Marlena Matusiak. P. Wójt życzył dyrektorom sukcesów w pracy.

26 – 28.04. – uczestniczył w Akademii Wójta.

30.04. – uczestniczył w jubileuszu 115 –lecia OSP Blichowo połączonym z obchodami Dnia Świętego Floriana. Ślubowanie złożyła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Uroczystości zapoczątkowała Msza Święta. Podziękował wszystkim za obecność oraz za przygotowanie uroczystości, pogratulował odznaczonym.

05.05. – podpisywał umowy dot. pozyskania środków finansowych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – 5 sołectw otrzymało po 10 tys. zł, jak również z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi gminnej w Chlebowie (nawierzchnia asfaltowa) na kwotę 130 tys. zł.

06.05. – uczestniczył w jubileuszu 50 – lecia OSP Nadułki, podczas którego nastąpiło nadanie sztandaru jednostce. Uroczystości zapoczątkowała Msza Święta. Podziękował wszystkim za obecność oraz za przygotowanie uroczystości, pogratulował odznaczonym. W uroczystościach uczestniczył m.in. Komendant Wojewódzki PSP.

07.05. – na zaproszenie KGW w Blichowie uczestniczył w spotkaniu koła. W spotkaniu uczestniczyła m.in. p. policjant z Wydziału Prewencji w Płocku.

08.05. – uczestniczył w wideokonferencji w sprawie wariantu przebiegu trasy S10 zorganizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Żąda się od nas pilnej opinii o tak daleko idącej w skutkach inwestycji. Zorganizowaliśmy wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy i wystosowaliśmy pismo z prośbą o udzielenie odpowiedzi na nasze zapytania. Do tej chwili nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

09.05. – w  ORLEN ARENIE, z inicjatywy Starosty, uczestniczył w spotkaniu z Prezesem Sekcji Piłki Ręcznej Wisły Płock p. A. Stanowskim w sprawie utworzenia Akademii Piłki Ręcznej na terenie powiatu. Jest to program pilotażowy adresowany do młodszych uczniów.

11.05. – wspólnie z p. Skarbnik podpisywał umowę na dotację w kwocie 1.500 zł dla OSP Blichowo a następnie uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania.

15.05. – wspólnie z p. Skarbnik, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oddział w Płocku podpisywał umowy na pozyskanie kwoty 300 tys. zł. na oświetlenie, kwoty 30 tys. zł na organizację Pikniku Rodzinnego organizowanego przez szkołę w Blichowie oraz kwoty 35 tys. zł na utylizację azbestu.

16.05. – uczestniczył w spotkaniu z Sołtysami w sprawie przebiegu trasy S10.

18.05. – uczestniczył we wręczaniu nagród dla uczniów w konkursie  zorganizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym otrzymała Magdalena Pawlak a wyróżnienie Dawid Klekowicki. Są to uczniowie SP w Blichowie, którym p. Wójt pogratulował osiągnięć.

19.05. – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w sprawie przebiegu trasy S10 przez naszą gminę.

22.05. – w UG w Bulkowie spotkał się z Wójtami Gmin Dzierzążnia i Naruszewo w sprawie przebiegu trasy S10 przez tereny trzech gmin. Ustalono, że potrzebne jest spotkanie z GDDKiA, która zaprasza na spotkanie do Bydgoszczy. Tego samego dnia wspólnie z p. P. Woźniakiem, Radnymi Gminy i Powiatu spotkał się z Zarządem Dróg Powiatowych w Płocku w sprawie modernizacji drogi Bulkowo – Wólka. Naszym zdaniem jest dużo niedociągnięć, które zgłoszono. P. Wójt prosił władze starostwa, aby na etapie projektowania inwestycji dokonano konsultacji z gminą, ale odpowiedziano nam, że powiat nie ma takiego obowiązku. W niektórych miejscach na jezdni były zapadnięte pobocza. Kiedyś to poprawiano, ale jednak jezdnia się zapadła i p. Wójt prosił, aby w tych miejscach wymieniono grunt. Niestety, masę asfaltową wlano w koleiny i na to będzie nałożona kolejna warstwa. P. Wójt interweniował w tej sprawie w powiecie. Trzeba  dobrze wykorzystać otrzymaną b. wysoką dotację na remont tej drogi, bo kiedy można będzie dostać kolejne dofinansowanie na tą samą drogę? Ostatecznie grunt nie został wymieniony i czas pokaże, czy grunt osiądzie czy nie. Kiepski jest projekt organizacji ruchu podczas prac, nie pomyślano o objazdach, szczególnie uciążliwe jest to dla samochodów ciężarowych. Podczas kopania rowów pozostawiono wiszące konary i jest tu obietnica poprawienia tego. Karpy powinny być sfrezowane przed położeniem asfaltu - tak przynajmniej nam obiecano. Poinformowano nas, że odcinek drogi od Blichowa do Bulkowa będzie wykonywany nową technologią i oby ona się sprawdziła.

23.05. – spotkał się z kierownikiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jak również uczestniczył w Dniu Strażaka w PSP w Płocku.

24.05. – uczestniczył w uroczystościach związanych ze 105 – leciem  Banku Spółdzielczego w Staroźrebach.

25.05. – uczestniczył w konsultacjach energetycznych.

26.05. – spotkał się z dyrektorami szkół.

29.05. – uczestniczył w nagraniu spotu podsumowującego 30 – lecie WFOŚiGW. Współpraca z funduszem jest b. dobra. Gmina na przestrzeni ub. i br. pozyskała z funduszu ponad 800 tys. zł.

30.05. – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.

W omawianym okresie p. Wójt wydał 12 Zarządzeń. Odbył też szereg spotkań z mieszkańcami.

Punkt 5.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Jolanta Leszczyńska odczytała protokół z posiedzenia komisji w dniu 17.05.br. oraz wypracowany przez komisję wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2022r. Komisja jednogłośnie wnioskuje do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu na 2022r. (wniosek komisji w załączeniu do nin. protokołu).

Punkt 6.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

Wójt Gminy podziękował Zespołowi, który opracował „Raport o Stanie Gminy Bulkowo za 2022r.” Zespół pracował w składzie: Sekretarz Gminy p. A. Kopaczewska - przewodnicząca, p. R. Wiśniewski – z-ca przewodniczącej, p. M. Piątkowska - członek, p. K. Kalinowska – członek . Opracowanie Raportu jest obowiązkiem samorządu na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Gminy.

Na prośbę Wójta Gminy Raport omówił z-ca przewodniczącej Zespołu. Przypomniał, że dokument zamieszczony został w BIP-ie Gminy w zakładce „Raport o stanie Gminy”. Podał podstawowe dane liczbowe dot. gminy i jej mieszkańców. Raport obejmuje szeroki zakres funkcjonowania gminy i składa się z V części. Zawiera też spis tabel, rysunków i wykresów. Gmina na dzień 31.12.2022r. liczyła 5421 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały. Raport o stanie Gminy obejmuje informacje m.in. o działalności Wójta, sytuacji społecznej, bezpieczeństwie publicznym, zagospodarowaniu przestrzennym oraz o przedsiębiorcach, których na koniec 2022r. było zarejestrowanych 187. W 2022r. Rada Gminy podjęła 91 uchwał, Wójt Gminy wydał 159 zarządzeń. Szczegółowo przedstawiona jest sytuacja w szkołach na terenie gminy, do których łącznie uczęszcza 594 uczniów. Prężnie działa Gminna Biblioteka Publiczna. Funkcjonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, dobrze układa się współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi. Raport zawiera również krótką charakterystykę najważniejszych inwestycji realizowanych przez Gminę w ubiegłym roku.

Uczestnikom posiedzenia został zaprezentowany pokaz multimedialny dot. finansów gminy w 2022r., który omówiła Skarbnik Gminy. Poinformowała, że rok poprzedni był b. dobry pod względem dochodów gminy, które ostatecznie wyniosły ponad 39 mln zł. Wydatki to kwota ponad 44 mln. zł, deficyt planowany wynosił 4.858 tys. zł, a rok zakończono deficytem w wysokości 1.375 tys. zł. Subwencja oświatowa wyniosła 5.392.462.00 zł, wyrównawcza 4.998.928.00 zł, równoważąca 73.500.00 zł. Wydatki na oświatę wyniosły ponad 10 mln. zł, czyli do zadań oświatowych gmina dołożyła z dochodów własnych 5.355 tys. zł. Podkreśliła wysokie wykonanie wydatków inwestycyjnych. Wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 24.12% w stosunku do wykonanych dochodów, (w r. 2021 wynosił 29.56%) i jest najniższy od lat. Zapewniła, że budżet gminy jest stabilny, zachowana jest dyscyplina finansowa. Nadmieniła o audycie w ub.r.

Wójt Gminy potwierdził słowa p. Skarbnik, że gmina jest bezpieczna finansowo. Wyjaśnił, że audyt, o którym wspomniała p. Skarbnik jest przeprowadzany obligatoryjnie, gdy budżet gminy przekroczy 40 mln. zł, a tak stało się u nas w kwietniu ub.r. W 2022r., dzięki pozyskaniu b. dużych zewnętrznych środków finansowych wykonaliśmy mnóstwo inwestycji i kontynuujemy to także w br. Modernizacja stacji uzdatniania wody, modernizacja oczyszczalni ścieków w Bulkowie. Właśnie  na  takie  zadania  można było pozyskiwać fundusze w ostatnim okresie  i my to wykorzystaliśmy, a taka szansa może się już nie pojawić.

Dalej będziemy myśleć o modernizacji dróg. Przypomniał, że jesteśmy gminą o najniższych dochodach własnych w całym powiecie. Podziękował wszystkim, którzy pracują na sukces gminy.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bulkowo wotum zaufania. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

Punkt 8.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski odczytali Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:

- Nr 3.e./232/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok – opinia pozytywna

- Nr 3.f.1/156/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bulkowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bulkowo za 2022 rok – opinia pozytywna.

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bulkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Wójt Gminy podziękował za jednogłośnie udzielone absolutorium. Podkreślił, że jest to wysiłek i zasługa wielu osób m.in. pracowników UG, GK, GOPS, gminnych jednostek organizacyjnych,  jednostek OSP, KGW oraz Radnych.

c)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2035. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i/lub przebudowa i/lub nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej położonego na działce nr ew. 205, obręb geodezyjny 0002 Blichowo, w miejscowości Blichowo, gm. Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i/lub przebudowa i/lub nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej położonego na działkach nr ew. 319 i 297, obręb geodezyjny 0015 Łubki Nowe, w miejscowości Nowe Łubki, gm. Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bulkowo". Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

h)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Nowe Krubice”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

i)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego "Zakup i montaż lampy solarnej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego w sołectwie Stary Podleck". Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

j)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Sochocino-Badurki". Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

k)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Stare Łubki". Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

l)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego "Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Chlebowo". Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

ł)

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Gminy nie ma kompetencji do ustalenia opłaty stałej, o czym rozmawiano na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji.

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

m)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie ledowe na terenie Gminy Bulkowo”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

n)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Remont lokalnego centrum integracyjnego w m. Włóki, gm. Bulkowo”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9.

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) przyjęła „Raport z wykonania w 2022 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji” w przedłożonej wersji. Raport w załączeniu do nin. protokołu.

Punkt 10.

Radny R. Boczkowski w imieniu mieszkańców zgłosił problem z brudną wodą z wodociągu.

Przewodniczący RG p. A. Krokowski zapytał, czy firma, która wykonuje modernizację drogi powiatowej Bulkowo - Wólka nie mogłaby korzystać ze studni przeznaczonych do pobierania wody do oprysków? Pamiętać trzeba o względach bezpieczeństwa co do jakości wody.

Zastępca kierownika GK odpowiedział, że firma już korzysta z sieci w Rogowie, gdzie jest duża wydajność wody i problemy z brudną wodą i niskim ciśnieniem zniknęły.

Wójt Gminy poinformował, że z dniem 31.05.br. p. Sławomir Opała przestaje pełnić funkcję kierownika GK – umowę rozwiązano za porozumieniem stron. Podziękował p. Sł. Opale za pracę. Od dnia 01.06.br. funkcję kierownika GK będzie pełnił p. Piotr Woźniak, któremu życzył sukcesów w pracy zawodowej.

Wójt Gminy poinformował o otwarciu ofert na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Osiek, gm. Bulkowo”. Wpłynęły 3 oferty: KAMA Usługi Sp. z o.o. Warszawa – kwota 3.788.400.00 zł brutto, BUDIR SYSTEM Sp. z o.o. Warszawa – kwota 6.998.700.00 zł brutto, PAPBUD Sierpc – kwota 3.690.000.00 zł brutto. Na to zadanie mamy zabezpieczoną kwotę w wysokości  2.792.658.30 zł. Ogłosimy nowy przetarg, bo kwoty z ofert są dla nas nie do udźwignięcia.

Wójt Gminy poinformował, że w toku weryfikacji dokumentów zaszło podejrzenie, że firma ASCALON, która miała wykonywać budowę garażu OSP w Bulkowie przedstawiła przerobione dokumenty dot. wysokości ubezpieczenia i Gmina złożyła zawiadomienie do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Odstąpiliśmy od wykonania umowy z winy Wykonawcy i zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczyliśmy karę w wysokości 20% wartości netto umowy. Wystąpiliśmy też do Banku Gospodarstwa Krajowego o wydanie warunków zmiany promesy i już otrzymaliśmy zgodę.

Wójt Gminy poinformował o otwarciu ofert na zadanie: „Przebudowa boiska rekreacyjnego w Blichowie”. Wpłynęły 4 oferty: ACTIVIA Łódź – kwota 1.845.000.00 brutto, DAR - CAR Rogów – kwota 1.758.900.00 zł brutto, ASCALON Liszyno – kwota 1.554.500.200 zł brutto, Global Systems Gostynin – kwota 1.722.000.00 zł brutto Wygrała firma ASCALON Liszyno. Na to zadanie mamy zabezpieczoną kwotę w wysokości 1.458.878.56 zł.

Wójt Gminy poinformował o podpisanych umowach o dofinansowanie zadań:

- przebudowa dogi gminnej na działce nr 22 w Chlebowie – kwota dofinansowania 130 tys. zł, wartość projektu - 274.316.78 zł

- zakup i montaż lamp solarnych w sołectwach Stare Łubki, Sochocino - Badurki, Chlebowo, Stary Podleck, Nowe Krubice - kwota dofinansowania po 10 tys. zł dla każdego sołectwa

- modernizacja oświetlenia ulicznego na  terenie Gminy Bulkowo – kwota dofinansowania 300 tys. zł, wartość projektu – 339.852.26 zł.

- usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bulkowo w 2023r. – kwota dofinansowania – 35.000 zł tj. 100% wartości zadania

- piknik rodzinny przy Szkole Podstawowej w Blichowie – kwota dofinansowania 30.000 zł

Wójt Gminy poinformował o złożonych wnioskach o fundusze na zadania:

- współorganizacja przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego pod nazwą ,,XI Dni Bulkowa oraz XIX Festyn Rodzinny” – wnioskowaliśmy o dofinansowanie w kwocie 14.000 zł, niestety nasz wniosek został odrzucony przez Urząd Marszałkowski

- Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego w 2023 r. – kwota wnioskowanego dofinansowania – 120.000 zł tj. 100% wartości zadania

- zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Bulkowo – wartość projektu - 1.606.150.00 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania – 1.365.227.50 zł.

Wójt Gminy poinformował o przyznanych dofinansowaniach:

- czyste powietrze – kwota dofinansowania – 9.963.00 zł, wartość projektu – 13.284.00 zł

- wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie ledowe na terenie Gminy Bulkowo – kwota dofinansowania – 197.950.00 zł, wartość projektu – 282.786.47 zł

- remont centrum integracyjnego w m. Włóki gm. Bulkowo – kwota dofinansowania – 143.322.00 zł, wartość projektu – 179.153.56 zł

Wójt Gminy poinformował o podpisanych umowach:

- utworzenie toalety dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach zadania pn. „ Dostępna Gmina Bulkowo” – wartość umowy 28.000 zł

- opracowanie dokumentacji kosztorysowej dla robót budowlanych objętych zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont pokrycia dachowego na budynku gminnym położonym na działce nr ewid. 165/7 w miejscowości Włóki” – wartość umowy – 615.00 zł.

- opracowanie dokumentacji kosztorysowej dla pochwytów przy pochylni i przy schodach wewnątrz budynku w ramach realizacja zadania pn. „Dostępna Gmina Bulkowo”- wartość umowy 370.00 zł.

Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy zaprosili uczestników sesji i wszystkich mieszkańców gminy na XI Dni Bulkowa, które odbędą się w dniach 2,3,4 czerwca br.

Punkt 11.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia LVI sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 12.30.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski

Protokół sporządził: D. Kowalewski

 
informacje wprowadził:Piotr Bana
informacje wytworzył:Dariusz Kowalewski
data dodania: 12 Lipca 2023
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Dariusz Kowalewski / 12 Lipca 2023