nazwa dokumentu: ZARZĄDZENIE Nr 121/2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Bulkowo oraz jednostkach podległych

ZARZĄDZENIE NR 121/23

WÓJTA GMINY BULKOWO

z dnia 8 grudnia  2023 roku

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Bulkowo oraz jednostkach podległych.

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120,295,1598 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2023 r. poz. 40,572,1463,1688 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 108/2021 Wójta Gminy Bulkowo z 15 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji  inwentaryzacyjnej”, zmienionego Zarządzeniem Nr 143/22 z dnia 30 listopada 2022 roku,  zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Postanawiam przeprowadzić metodą spisu z natury inwentaryzację okresową następujących składników majątku:

a) środków pieniężnych krajowych i zagranicznych oraz papierów wartościowych przechowywanych w kasie w formie depozytu,

b) druków ścisłego zarachowania,

c) materiałów, w tym również zapasów żywności,

d) paliwa w pojazdach będących w posiadaniu jednostek,

e) oleju opałowego znajdującego się w zbiornikach,

f) składników majątku będących własnością innych jednostek, w tym użytkowanych przez Urząd Gminy,

g) towarów znajdujących się na stanie jednostki.

2. Na wniosek Skarbnika, do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w pkt. 1 powołuję komisję inwentaryzacyjną będącą jednocześnie zespołem spisowym, w składzie:

- Aniela Kopaczewska – Przewodnicząca

- Monika Górecka – Członek

- Katarzyna Garstka – Członek

3. Zadania komisji inwentaryzacyjnej i zespołu spisowego określa Instrukcja Inwentaryzacyjna.

4. Osoby powołane na członków zespołu ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

5. Spis z natury składników majątku , o których mowa w pkt. 1 zostanie przeprowadzony w dniu 29.12.2023 roku wg stanu na 31.12.2023 roku.

6. Arkusze spisowe pobierze przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

7. Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej po zgromadzeniu wszystkich wypełnionych arkuszy spisu z natury i sprawdzeniu ich kompletności przekazuje je do Referatu Finansowego w terminie do 15.01.2024 roku.

§ 2. 1. Postanawiam przeprowadzić okresową inwentaryzację drogą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości składników majątku określonych w § 3 pkt. 6 Instrukcji inwentaryzacyjnej.

2. Inwentaryzację drogą weryfikacji sald przeprowadzają pracownicy Referatu Finansowego prowadzący ewidencję analityczną podlegającą weryfikacji sald z właściwymi merytorycznie pracownikami, tj.

- w zakresie gruntów i praw zakwalifikowanych do nieruchomości: Joanna Kochańska, Jolanta Stanisławska

- w zakresie środków trwałych trudno dostępnych oglądowi i inwestycji rozpoczętych: Joanna Kochańska, Piotr Woźniak

- w zakresie zaciągniętych kredytów: Alina Strzelczak i Małgorzata Atleńska

- w zakresie wartości niematerialnych i prawnych: Joanna Kochańska, Piotr Banaś

- w zakresie sum depozytowych i lokat: Alina Strzelczak, Renata Frankiewicz

- w zakresie należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań wobec pracowników, wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych oraz z tytułów publiczno-prawnych, rozliczeń międzyokresowych kosztów, kapitałów, funduszy i rezerw, i innych aktywów i pasywów nie podlegających spisowi z natury i uzgodnieniu sald: Joanna Kochańska, Aneta Chmielewska, Magdalena Niemirowska i Piotr Woźniak.

3. Postanawiam o przeprowadzeniu porównania ewidencji księgowej gruntów stanowiących własność Gminy Bulkowo z ewidencją zasobu nieruchomości przez: Joannę Kochańską i Elżbietę Goleniewską.

4. Inwentaryzacja drogą weryfikacji sald i porównanie ewidencji gruntów z zasobem zostaną przeprowadzone według stanu na dzień 31.12.2023 roku.

5. Z przeprowadzonych czynności należy sporządzić protokoły.

§ 3 1. Postanawiam przeprowadzić okresową inwentaryzację drogą potwierdzenia sald, którą należy objąć składniki majątku wymienione w § 3  pkt. 5 Instrukcji inwentaryzacyjnej.

2. Inwentaryzację drogą potwierdzenia sald dokonają pracownicy Referatu Finansowego prowadzący ewidencję analityczną podlegającą potwierdzeniu sald.

3. Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald zostanie przeprowadzona według stanu na dzień 31.12.2023 roku.

4. Z przeprowadzonych czynności należy sporządzić protokoły.

§ 4. Zobowiązuję osoby odpowiedzialne materialnie do uporządkowania majątku oraz uzgodnienia stanu z ewidencją księgową.

§ 5. Spis z natury powinien być tak zorganizowany, aby normalna działalność jednostki nie została przerwana.

§ 6. Za sprawny i terminowy przebieg inwentaryzacji odpowiada przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej i Skarbnik w zakresie czynności wykonywanych przez Referat Finansowy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje wprowadził:Piotr Bana
informacje wytworzył:Magdalena Niemirowska
data dodania: 21 Grudnia 2023
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Magdalena Niemirowska / 21 Grudnia 2023