nazwa dokumentu: ZARZĄDZENIE Nr 123/2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

ZARZĄDZENIE Nr 123/23

WÓJTA GMINY BULKOWO

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz.40) oraz art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz.583) Wójt Gminy  Bulkowo:

zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Bulkowo na rok 2023 Nr 317/LI/22 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.Zwiększa się dochody budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok:

            1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę – 11.027,00w tym:

            - zwiększa się dochody bieżące o kwotę – 11.027,00

            Plan dochodów gminy ogółem wynosi – 37.549.212,87 zł w tym:

1) Dochody bieżące w kwocie – 29.914.261,84 zł

2) Dochody majątkowe w kwocie – 7.634.951,03 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok oraz zgodnie z załącznikiem nr 3, zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok.

1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę – 11.027,00 złw tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – 61.870,49

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę – 50.843,49 zł.

            Plan wydatków gminy ogółem wynosi – 42.372.803,50 zł

1) wydatki bieżące w kwocie – 29.419.710,01 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie – 12.953.093,49 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje wprowadził:Piotr Bana
informacje wytworzył:Magorzata Atleska
data dodania: 8 Stycznia 2024
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Magorzata Atleska / 8 Stycznia 2024