Urząd Gminy Bulkowo
09-454 Bulkowo, ul. Szkolna 1
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi zakończone:
Zakup i dostawa używanej koparko - ładowarki dla Gminy Bulkowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:
„Zakup i dostawa używanej koparko - ładowarki dla Gminy Bulkowo”
Zamawiający:
Gmina Bulkowo 
ul. Szkolna 1
09 – 454 Bulkowo
tel. 24 265-20-56, 
faks 24 265-23-50,
 e-mail: gmina@bulkowo.pl
REGON : 000544444
NIP : 774-19-06-370
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu opatrzonym nazwą i adresem wykonawcy, zaadresowanym: Gmina Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo oraz posiadającej opis:
„Oferta na zakup i dostawę używanej koparko-ładowarki  dla Gminy Bulkowo”
Znak postępowania: ZP 2710.11.2011
Nie otwierać przed dniem 28.09.2011r.

Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo, w pok. 14, do dnia 28.09.2011r do godz. 10:00,
2. Oferty zostaną otwarte publicznie w budynku Urzędu Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo, w sali nr 20, w dniu 28.09.2011r o godz. 11:00,

Osobami  uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 14.00, są:
Elżbieta Brzuziewska, tel.  24 265 20 56.
Piotr Wożniak, tel. 24 265 23 48

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulkowo, dnia 28 września 2011r

Nr  ZP 2710.14.2011
                                                                
Wykonawcy wszyscy


Zawiadomienie o wyborze
oferty na wykonanie zamówienia publicznego pn: „Zakup i dostawa używanej koparko – ładowarki dla Gminy Bulkowo”

Zamawiający: Gmina Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09 – 454 Bulkowo
Tel. (24) 265 – 20 – 56
Fax. (24) 265 - 23 – 50

1. Działając  na podstawie art. 92 ust1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2010r Nr 113, poz.759 z późn .zm.), Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, iż w niniejszym przetargu zgodnie z normą prawną zawartą w art.91 ust.1 w związku z treścią art.2  ustawy, wybrano ofertę Nr 1

Firma Usługowo – Handlowa „ BUDMAR”
                Wojciech Kamiński
09 – 454 Bulkowo Kolonia, ul. Sezamkowa 3

W uzasadnieniu niniejszego wyboru należy wskazać, iż została złożona jedna oferta, która   spełnia wszystkie wymogi SIWZ, została wybrana  i przedstawia niżej wymienioną cenę  która była jedynym kryterium wyboru oferty tj. 105 000,00 zł netto, brutto 129 150,00 zł słownie; sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt  złotych oraz uzyskała 100 pkt.

2. Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.2 pzp zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 pzp zamawiający informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnej oferty.

4. Termin zawarcia umowy ustala się na dzień 07.10.2011, godz. 14:00, pok. nr 14.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy

 
informacje udostępnił:Robert Wiśniewski
data udostępnienia: 2011-09-21 08:38:50
ostatnia modyfikacja: Robert Wiśniewski 2011-11-22 12:32:25 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ z załącznikami
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 188257